tùy chỉnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Tùy chỉnh bảo vệ màn hình

Customize the screen saver

KDE40. 1

GT-I9108 là một model dạng địa phương và có sẵn vài ROM tùy chỉnh riêng.

The GT-I9108 is a regional model and has few available custom ROMs.

WikiMatrix

Tính năng Sự kiện cho phép bạn chọn giữa Sự kiện trực tiếp nhanh và tùy chỉnh.

Events lets you choose between Quick and Custom.

support.google

Cơ hội — khám phá các đề xuất tùy chỉnh có thể tăng thu nhập của bạn.

Opportunities — explore customized recommendations that could boost your income.

support.google

Thông số tùy chỉnh rất hữu ích khi tiếp cận đối tượng được nhắm mục tiêu nhiều hơn.

Custom parameters are helpful for reaching a more targeted audience.

support.google

/* Các kiểu tùy chỉnh cũng có thể được viết cho bài viết hiển thị trên máy tính bảng.

/* Custom styles can also be written for articles rendered on a tablet.

support.google

Cơ hội — khám phá các đề xuất tùy chỉnh có thể tăng thu nhập của bạn.

Opportunities – explore customised recommendations that could boost your income.

support.google

URL của trình phát tùy chỉnh.

The URL of the custom player.

support.google

Bạn cũng có thể sử dụng thứ nguyên tùy chỉnh để tạo bộ lọc chế độ xem.

Custom dimensions can also be used to construct view filters.

support.google

Tìm hiểu thêm về thứ nguyên và chỉ số tùy chỉnh.

Learn more about custom dimensions and metrics.

support.google

Các tùy chọn tùy chỉnh của trò chơi đã được mở rộng đáng kể so với Titanfall.

The game’s customization options have expanded significantly compared to Titanfall.

WikiMatrix

Tùy chỉnh kiểu dáng phụ tùng

Customize the widget style

KDE40. 1

Nhãn giúp bạn sắp xếp nội dung thành các danh mục tùy chỉnh.

Labels help you organize your assets into custom categories.

support.google

Bạn sẽ thấy danh sách dạng bảng của tất cả Báo cáo tùy chỉnh.

You see a table listing of all of your Custom Reports.

support.google

Để xem bảng tùy chỉnh:

To view a custom table:

support.google

Android Open Source Project Danh sách các firmware Android tùy chỉnh ^ Linder, Brad (ngày 13 tháng 10 năm 2013).

Free and open-source software portal Android Open Source Project List of custom Android firmware Linder, Brad (October 13, 2013).

WikiMatrix

Bạn không thể làm như vậy nếu một kênh khác đã lấy URL tùy chỉnh có cùng tên.

This is not possible if another channel has claimed a custom URL with the same name.

support.google

Bạn có thể tạo đến 100 Bảng tùy chỉnh cho mỗi thuộc tính.

You can create up to 100 Custom Tables per property.

support.google

Dữ liệu đã nhập có thể sử dụng thứ nguyên và chỉ số mặc định hoặc tùy chỉnh.

Imported data can use either default or custom dimensions and metrics.

support.google

Có 2 loại sự kiện: đề xuất và tùy chỉnh.

There are two kinds of events: recommended and custom.

support.google

Chỉ số tùy chỉnh: Sử dụng nút +Thêm chỉ số tùy chỉnh để thêm chỉ số tùy chỉnh.

Custom Metrics: Use the +Add Custom Metric button to add custom metrics.

support.google

Chúng được làm từ những bộ phận nhựa mà bạn không tùy chỉnh được.

They’re all made of plastic parts that you can’t customize.

ted2019

Trò chơi được xây dựng xung quanh một phiên bản tùy chỉnh của game engine Quake II.

The game was built around a modified version of the Quake II game engine.

WikiMatrix

Vòng đời của thứ nguyên hoặc chỉ số tùy chỉnh có 4 giai đoạn:

The lifecycle of a custom dimension or metric has four stages:

support.google

Công cụ trình tạo URL có thể giúp bạn gắn thẻ URL chiến dịch tùy chỉnh đúng cách.

The URL builder tool can help you tag your custom campaign URLs properly.

support.google

Leave a Comment

Your email address will not be published.