truy lùng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

tôi quyết định bắt đầu một cuộc truy lùng.

So, I decided to embark on a quest.

ted2019

Chúc may mắn với cuộc truy lùng.

Good luck with your manhunt.

OpenSubtitles2018. v3

Vì thằng cớm đó đang truy lùng anh.

Because that cop’s looking for you.

OpenSubtitles2018. v3

Bill Waters là người truy lùng giỏi nhất.

Bill Waters is the best tracker.

OpenSubtitles2018. v3

Đó sẽ là dấu vết cho kẻ nào đang truy lùng ta.Ta thoát được là nhờ đó

Anyone looking for our trail would see it as a sign …… we ‘ d passed that way

opensubtitles2

Có ít nhất một người đã chết và bạn của tôi Amma đang bị truy lùng

At least one person is dead, and my friend Anna’s being hunted down.

OpenSubtitles2018. v3

Mấy gã mặc đồ đen đáng sợ đó truy lùng những người như anh.

Scary men in dark suits who come after guys like you.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thuê ổng để truy lùng kẻ sát nhân.

I hired him to go after the murderer.

OpenSubtitles2018. v3

Không, ATCU đang ráo riết truy lùng những người có năng lực.

No, the ATCU’s on a witch hunt for powered people.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao ông ta lại truy lùng sau hai thập kỷ?

Why would he be hunting them two decades later?

OpenSubtitles2018. v3

Lần đầu tiên truy lùng một con ma.

First time staking out a ghost.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ tôi nợ hàng trăm đô, và tên cò đang truy lùng tôi.

Now I’m hundreds in the red, and this bookmaker’s looking for me.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ta đã cho truy lùng gã này

He’s got that face plate on.

OpenSubtitles2018. v3

Quân Nhật đã giết hại đến khoảng 250.000 thường dân Trung Hoa trong khi truy lùng người của Doolittle.

The Japanese killed an estimated 10,000 Chinese civilians during their search for Doolittle’s men.

WikiMatrix

Vì cậu cần tập trung vào chuyện truy lùng Fane.

Because you need to concentrate on finding Fane.

OpenSubtitles2018. v3

Bọn Đức vẫn truy lùng ráo riết đấy.

Germans are hunting down indiscriminately.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta đang cố hết sức truy lùng Pokrovsky.

We found the flash drive on Pokrovsky during the search .

QED

Không ai truy lùng anh đâu.

No one is after you.

OpenSubtitles2018. v3

Sao không truy lùng trên phạm vi cả nước?

Why isn’t there a nationwide manhunt?

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi nghĩ, có thể hắn đang truy lùng anh cũng nên.

So I think it’s fair to assume that he has the edge on you.

OpenSubtitles2018. v3

Nên hắn ra lệnh cho Mason giết Natalia và truy lùng Mira.

That’s why he had Mason kill Natalia, that’s why he’s going after Mira.

OpenSubtitles2018. v3

Bởi vì nếu cảnh sát biết bố còn sống, họ sẽ truy lùng bố.

Because if the police know you’re alive, they come after you.

OpenSubtitles2018. v3

Lệnh của chúng ta là đi truy lùng những kẻ lang thang.

Our orders were to track the wildlings.

OpenSubtitles2018. v3

Cảnh sát đang truy lùng bọn tôi.

Every cop’s after us.

OpenSubtitles2018. v3

Chính phủ của tụi mày sẽ truy lùng tao với cả một quân đội.

Your government got after me with a whole army.

OpenSubtitles2018. v3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *