trang nhất trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Làm thế nào để cứu một người, người mà muốn đưa tôi trên trang nhất?

How am I supposed to save a woman who wants to put me on the front page?

OpenSubtitles2018. v3

Vụ vạch trần của con gái ông đã được đưa lên trang nhất.

Your daughter’s exposé just made the front page.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là công trường của TTTMTG, trên trang nhất.

There’s the World Trade Center site, on the front cover.

ted2019

Trang nhất trở thành chữ ký của chúng tôi.

The front page became our signature.

ted2019

Đội Athletics lên trang nhất của tờ New York Times.

The A’s were on page one ofthe New York Times.

OpenSubtitles2018. v3

Đáng tiếc là những bức hình trẻ em không được đăng trên trang nhất.

It’s too bad the baby pictures don’t go on the front page.

OpenSubtitles2018. v3

Trang nhất?

The front page?

OpenSubtitles2018. v3

Điều này sẽ không được đăng trên trang nhất của nyc.gov.

It’s not going to be the front page on nyc.gov.

ted2019

Chúng ta sẽ lên trang nhất nhiều tạp chí lớn.

We’re going to be on the cover of Science magazine.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng cô cá màn cướp sân khấu nho nhỏ của các cháu sẽ lại được lên trang nhất.

But I bet you little stage hogs are about to make the front page again.

OpenSubtitles2018. v3

Em có đủ để vạch mặt anh ta trên trang nhất không?

Do you have enough to unmask him on the front page?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi muốn từ đó có trên trang nhất của mọi tờ báo.

I want the word on front page of every newspaper.

OpenSubtitles2018. v3

Những truyện của ông xuất hiện hàng tuần trên trang nhất của Spirou đã trở thành một “hit”.

His strip, which appeared every week on the first page of Spirou, was a hit.

WikiMatrix

Anh là hi vọng duy nhất của hắn để được lên trang nhất.

You’re his only hope to get on that front page.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ không thể chờ để đọc trang nhất báo ngày mai:

I can’t wait to read the front page tomorrow:

OpenSubtitles2018. v3

Bài báo lớn đầu tiên, lần đầu tiên lên trang nhất, cuộc phỏng trên truyền hình đầu tiên…

First national story, first front page by-line, first TV interview…

OpenSubtitles2018. v3

Tấm ảnh này lên trang nhất tờ Daily thì có đấy.

There is if this photo is on the front page of the Daily.

OpenSubtitles2018. v3

Hai bài trang nhất cùng của Baldwin trong cùng một ngày.

Two front page bylines on the same day for Ms. Baldwin?

OpenSubtitles2018. v3

Tuổi 13, khuôn mặt anh xuất hiện trên trang nhất nhiều tờ báo ở Israel.”

By 13, his face appeared on the front of magazines in Israel”.

WikiMatrix

Dường như cô ấy nghĩ nó sẽ lên trang nhất ngày mai.

She seems to think it’s gonna make front page tomorrow.

OpenSubtitles2018. v3

Nghe đây, đừng cho Karen lên trang nhất nữa.

Listen, don’t give the front page to Karen.

OpenSubtitles2018. v3

Tin này có nằm trong tờ báo – không phải trên trang nhất.

It was in the paper — not on the front page.

ted2019

Rất có khả năng việc tôi nghiện ngập sẽ lên trang nhất các báo.

There’s every chance that my drug habit might hit the newspapers.

OpenSubtitles2018. v3

Leave a Comment

Your email address will not be published.