Phương pháp hạch toán tài khoản 512- Doanh thu bán hàng nội bộ

Tài khoản 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ dùng để phản ánh lệch giá của số loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ trong những doanh nghiệp. Kế toán sẽ hạch toán thông tin tài khoản 512 nhằm mục đích sử dụng trong những đơn vị chức năng có bán hàng nội bộ giữa những đơn vị chức năng trong một công ty hay Tổng công ty. Dưới đây, Ketoan. vn sẽ giúp kế toán có cái nhìn tổng quan nhất về giải pháp hạc toán so với thông tin tài khoản 512 .

I. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ

Bên Nợ:

– Trị giá hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán đã đồng ý trên khối lượng loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toán ;

– Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán nội bộ;

– Số thuế GTGT phải nộp theo chiêu thức trực tiếp của số loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ nội bộ ;
– Kết chuyển lệch giá bán hàng nội bộ thuần sang Tài khoản 911 – “ Xác định hiệu quả kinh doanh thương mại ” .

Bên Có:

Tổng số lệch giá bán hàng nội bộ của đơn vị chức năng triển khai trong kỳ kế toán .
Tài khoản 512 không có số dư cuối kỳ .
Tài khoản 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ, có 3 thông tin tài khoản cấp 2 :
– Tài khoản 5121 – Doanh thu bán hàng hoá : Phản ánh lệch giá của khối lượng hàng hoá đã được xác lập là đã bán nội bộ trong kỳ kế toán .
Tài khoản này hầu hết dùng cho những doanh nghiệp thương mại như : Doanh nghiệp đáp ứng vật tư, lương thực ,. . .
– Tài khoản 5122 – Doanh thu bán những thành phẩm : Phản ánh lệch giá của khối lượng mẫu sản phẩm cung ứng giữa những đơn vị chức năng trong cùng công ty hay Tổng công ty .
Tài khoản này đa phần dùng cho những doanh nghiệp sản xuất như : Công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây lắp ,. . .
– Tài khoản 5123 – Doanh thu cung ứng dịch vụ : Phản ánh lệch giá của khối lượng dịch vụ cung ứng giữa những đơn vị chức năng trong cùng công ty, Tổng công ty .
Tài khoản này hầu hết dùng cho những doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ như : Giao thông vận tải đường bộ, du lịch, bưu điện ,. . .

hạch toán tài khoản doanh thu nội bộ

II. Phương pháp hạch toán thông tin tài khoản 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ

1. Đối với mẫu sản phẩm, hàng hoá xuất bán tại những đơn vị chức năng thường trực hạch toán phụ thuộc vào .
1.1. Đối với loại sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo chiêu thức khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ .
a ) Khi doanh nghiệp ( Công ty, đơn vị chức năng cấp trên ) xuất hàng hoá đến những đơn vị chức năng thường trực hạch toán phụ thuộc vào ( Như những Trụ sở, shop ) phải lập Phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ .
– Công ty, đơn vị chức năng cấp trên địa thế căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ, xác lập giá vốn của loại sản phẩm, hàng hoá xuất cho những đơn vị chức năng thường trực để bán, ghi :
Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán ( Giá vốn )
Có những TK 155, 156 ,. . .
– Khi đơn vị chức năng thường trực hạch toán phụ thuộc vào nhận được hàng hoá do công ty, đơn vị chức năng cấp trên chuyển đến, kế toán địa thế căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ và những chứng từ có tương quan, ghi :
Nợ TK 156 – Hàng hoá ( Giá bán nội bộ )
Có TK 336 – Phải trả nội bộ .
b ) Khi đơn vị chức năng thường trực hạch toán nhờ vào ( Là đơn vị chức năng chịu thuế GTGT tính theo giải pháp khấu trừ ), bán loại sản phẩm, hàng hoá chịu thuế GTGT do công ty, đơn vị chức năng cấp trên chuyển đến phải lập Hoá đơn GTGT hàng hoá bán ra theo lao lý .
– Đơn vị thường trực hạch toán phụ thuộc vào địa thế căn cứ vào Hoá đơn GTGT phản ánh lệch giá bán hàng, ghi :
Nợ những TK 111, 112, 131 ,. . .
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ ( Giá bán chưa có thuế GTGT )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) .
– Công ty, đơn vị chức năng cấp trên địa thế căn cứ vào Bảng kê hoá đơn hàng hoá bán do đơn vị chức năng thường trực hạch toán nhờ vào lập chuyển đến phải lập Hoá đơn GTGT phản ánh hàng hoá đã bán nội bộ gửi cho những đơn vị chức năng thường trực. Căn cứ vào Hoá đơn GTGT, kế toán phản ánh lệch giá bán hàng nội bộ theo giá bán nội bộ chưa có thuế GTGT, ghi :
Nợ những TK 111, 112, 131 ( Giá bán nội bộ đã có thuế GTGT )
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ ( Giá bán nội bộ chưa có thuế GTGT )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) .
Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán ra :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 157 – Hàng gửi đi bán .
– Khi đơn vị chức năng thường trực hạch toán nhờ vào nhận được Hoá đơn GTGT về hàng hoá đã bán nội bộ do công ty, đơn vị chức năng cấp trên lập chuyển đến trên cơ sở số hàng hoá đã bán, địa thế căn cứ vào Hoá đơn GTGT phản ánh thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi :
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 156 – Hàng hoá ( Nếu chưa kết chuyển giá vốn hàng hoá )
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán ( Nếu đã kết chuyển giá vốn hàng hoá ) .
c ) Trường hợp khi xuất hàng hoá giao cho những đơn vị chức năng thường trực hạch toán phụ thuộc vào, công ty, đơn vị chức năng cấp trên không sử dụng Phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ mà sử dụng ngay Hoá đơn ( GTGT ) thì khi xuất hàng hoá cho những đơn vị chức năng thường trực hạch toán nhờ vào phải lập Hoá đơn ( GTGT ) .
– Công ty, đơn vị chức năng cấp trên địa thế căn cứ vào Hoá đơn ( GTGT ) phản ánh lệch giá bán hàng, ghi :
Nợ những TK 111, 112, 131 ( Giá bán nội bộ đã có thuế GTGT )
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ ( Giá bán nội bộ chưa có thuế GTGT )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) .
– Đơn vị thực thuộc hạch toán phụ thuộc vào khi nhận được Hoá đơn GTGT và hàng hoá do công ty ( đơn vị chức năng cấp trên ) giao cho để bán, địa thế căn cứ vào Hoá đơn GTGT và những chứng từ có tương quan phản ánh giá vốn của hàng nhập kho theo giá bán nội bộ chưa có thuế GTGT, thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi :
Nợ những TK 155, 156 ( Giá bán nội bộ chưa có thuế GTGT )
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có những TK 111, 112, 336 ( Tổng giá thanh toán giao dịch nội bộ ) .
– Khi đơn vị chức năng thường trực hạch toán nhờ vào xuất bán hàng hoá chịu thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ do công ty, đơn vị chức năng cấp trên giao cho để bán phải lập Hoá đơn GTGT hàng hoá bán ra theo pháp luật và phản ánh lệch giá bán hàng, ghi :
Nợ những TK 111, 112, 131 ( Tổng giá thanh toán giao dịch )
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ ( Giá bán chưa có thuế GTGT )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) .

hạch toán tài khoản doanh thu bán hàng nội bộ

1.2. Đối với mẫu sản phẩm, hàng hoá không thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT tính theo giải pháp trực tiếp .
a ) Khi doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo chiêu thức trực tiếp ( Công ty, đơn vị chức năng cấp trên ) xuất loại sản phẩm, hàng hoá không thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp đến những đơn vị chức năng thường trực hạch toán nhờ vào để bán phải lập Phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ theo lao lý .
– Công ty, đơn vị chức năng cấp trên địa thế căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ, xác lập giá vốn của mẫu sản phẩm, hàng hoá xuất cho những đơn vị chức năng thường trực, ghi :
Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán ( Giá vốn )
Có TK 155 – Thành phẩm
Có TK 156 – Hàng hoá .
– Đơn vị thường trực hạch toán nhờ vào nhận được loại sản phẩm do công ty, đơn vị chức năng cấp trên chuyển đến, địa thế căn cứ vào Phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ và những chứng từ có tương quan, ghi :
Nợ TK 155 – Thành phẩm ( Giá bán nội bộ )
Nợ TK 156 – Hàng hoá
Có những TK 111, 112, 336 ,. . .
b ) Đơn vị thường trực hạch toán nhờ vào nộp thuế GTGT tính theo giải pháp trực tiếp khi bán mẫu sản phẩm, hàng hoá không thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp do công ty ( Đơn vị cấp trên ) giao cho để bán phải lập Hoá đơn bán hàng .
– Đơn vị thường trực địa thế căn cứ vào Hoá đơn bán hàng phản ánh lệch giá bán hàng, ghi :
Nợ những TK 111, 112, 131 ,. . .
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ ( Tổng giá giao dịch thanh toán )
– Công ty, đơn vị chức năng cấp trên địa thế căn cứ vào Bảng kê hoá đơn hàng hoá bán ra do đơn vị chức năng thường trực hạch toán nhờ vào lập chuyển đến phải lập Hoá đơn bán hàng. Căn cứ vào hoá đơn bán hàng phản ánh lệch giá bán hàng, ghi :
Nợ những TK 111, 112, 136 ,. . .
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ ( Tổng giá bán nội bộ )
Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán nội bộ :

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 157 – Hàng gửi đi bán .
c ) Trường hợp khi xuất hàng hoá giao cho những đơn vị chức năng thường trực hạch toán nhờ vào, công ty, đơn vị chức năng cấp trên sử dụng ngay Hoá đơn bán hàng .
– Công ty, đơn vị chức năng cấp trên địa thế căn cứ vào Hoá đơn bán hàng phản ánh lệch giá bán hàng, ghi :
Nợ những TK 111, 112, 136 ,. . .
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ ( Tổng giá bán nội bộ )
– Đơn vị thường trực hạch toán nhờ vào nhận được mẫu sản phẩm, hàng hoá do công ty ( Đơn vị cấp trên ) giao cho để bán, địa thế căn cứ vào Hoá đơn bán hàng và những chứng từ có tương quan phản ánh giá vốn của mẫu sản phẩm nhập kho, ghi :
Nợ TK 155 – Thành phẩm ( Giá bán nội bộ )
Có những TK 111, 112, 336 ,. . .
– Khi đơn vị chức năng thường trực hạch toán nhờ vào xuất bán mẫu sản phẩm, hàng hoá do công ty, đơn vị chức năng cấp trên giao để bán phải lập Hoá đơn bán hàng. Căn cứ vào Hoá đơn bán hàng phản ánh lệch giá, ghi :
Nợ những TK 111, 112, 131 ,. . .
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ ( Tổng giá giao dịch thanh toán )
2. Cuối kỳ, kết chuyển lệch giá hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán ( nếu có ) của hàng hoá tiêu thụ nội bộ sang Tài khoản “ Doanh thu bán hàng nội bộ ”, ghi :
Nợ TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ
Có TK 531 – Hàng bán bị trả lại
Có TK 532 – Giảm giá hàng bán .
3. Cuối kỳ, xác lập thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng phải nộp trên lệch giá mẫu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán nội bộ trong kỳ kế toán ( nếu có ), ghi :
Nợ TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ
Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng .
4. Cuối kỳ, xác lập thuế GTGT phải nộp tính theo giải pháp trực tiếp của loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán nội bộ trong kỳ kế toán, ghi :
Nợ TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp .
5. Cuối kỳ, kết chuyển lệch giá bán hàng nội bộ sang Tài khoản 911 “ Xác định tác dụng kinh doanh thương mại ”, ghi :
Nợ TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ
Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh thương mại .
6. Trường hợp trả lương cho công nhân viên và người lao động khác bằng mẫu sản phẩm, hàng hoá :
a ) Đối với mẫu sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT tính theo giải pháp khấu trừ, khi thượng hoặc trả lương cho công nhân viên và người lao động khác bằng mẫu sản phẩm, hàng hoá, ghi :
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động ( Tổng giá thanh toán giao dịch )
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ ( Giá bán chưa có thuế ) ( 5121, 5122 )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) .
b ) Khi trả lương cho công nhân viên và người lao động khác bằng mẫu sản phẩm, hàng hoá không thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT tính theo giải pháp trực tiếp, ghi :
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ ( Tổng giá giao dịch thanh toán ) ( 5121, 5122 ) .

hạch toán doanh thu bán hàng nội bộ

7. Trường hợp loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ :
a ) Nếu mẫu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT tính theo chiêu thức khấu trừ tiêu dùng nội bộ để Giao hàng cho sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT theo giải pháp khấu, khi xuất dùng loại sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh lệch giá bán hàng nội bộ, ghi :
Nợ những TK 623, 641, 642 ,. . .
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ ( Chi tiêu sản xuất loại sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá ) .
b ) Nếu mẫu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo chiêu thức khấu trừ tiêu dùng nội bộ ship hàng cho sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT thì thuế GTGT phải nộp của loại sản phẩm, hàng hoá dịch vụ tiêu dùng nội bộ tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại, kế toán phản ánh lệch giá bán hàng nội bộ là chi phí sản xuất loại sản phẩm hoặc giá vốn hàng bán, ghi :
Nợ những TK 623, 641, 642 ,. . .
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ ( Ngân sách chi tiêu sản xuất mẫu sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) .
8. Trường hợp sử dụng mẫu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo :
Đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo giải pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo chiêu thức khấu trừ, khi xuất khuyến mại, quảng cáo :
– Nếu khuyến mại, quảng cáo Giao hàng cho sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTCT tính theo giải pháp khấu trừ, kế toán phản ánh lệch giá mẫu sản phẩm, hàng hoá xuất khuyến mại, quảng cáo là chi phí sản xuất hoặc giá vốn hàng hoá, ghi :
Nợ TK 641 – Chi tiêu bán hàng
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ ( Chi tiêu sản xuất loại sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá ) .
– Nếu khuyến mại, quảng cáo ship hàng cho sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo giải pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT, kế toán phản ánh lệch giá bán hàng, thuế GTGT đầu ra phải nộp không được khấu trừ, ghi :
Nợ TK 641 – Ngân sách chi tiêu bán hàng ( Chi tiêu sản xuất loại sản phẩm hoặc giá vốn hàng bán cộng thuế GTGT đầu ra )
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ ( giá thành sản xuất mẫu sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) .
9. Trường hợp sử dụng loại sản phẩm, hàng hoá để biếu, Tặng Ngay : Nếu biếu, khuyến mãi mẫu sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT tính theo giải pháp khấu trừ cho những tổ chức triển khai, cá thể bên ngoài được giàn trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi, kế toán phản ánh lệch giá bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTCT, thuế GTGT đầu ra phải nộp không được khấu trừ, ghi :
Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( Tổng giá giao dịch thanh toán )
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ ( Giá bán chưa Có thuế GTGT )
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33311 ) .
10. Đối với hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo chiêu thức trực tiếp, khi xuất để biếu, Tặng Ngay cho những tổ chức triển khai, cá thể bên ngoài được giàn trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi, ghi :
Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( Tổng giá thanh toán giao dịch )
Có TK 512 – Doanh thu nội bộ ( Tổng giá thanh toán giao dịch ) .
Trên đây là chiêu thức hạch toán lệch giá bán hàng nội bộ cho doanh nghiệp theo thông tin tài khoản 512. Doanh thu tiêu thụ nội bộ sẽ là cơ sở để xác lập hiệu quả kinh doanh thương mại nội bộ của công ty, Tổng công ty và những đơn vị chức năng thường trực hạch toán nhờ vào .

>> Cách hạch toán chi tiết Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định
>> Hạch toán tài khoản giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ theo Thông tư 200
>> Nắm vững các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo Thông tư 133 và Thông tư 200

5

/

5
(
1
bầu chọn
)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *