Hạnh nguyên và sám hối Quan Thế Âm

Trì niệm thương hiệu Bồ tát Quán Thế Âm là chiêu thức tu tập, quán chiếu cuộc sống để thấy rõ được thực chất thực hư của nó nên mỗi hành giả tự độ mình vượt qua những khổ đau đang xuất hiện .Từ bi, tình thương, Bồ Tát trong mỗi người Hạnh nguyên và sám hối Quan Thế Âm  3

KINH HẠNH NGUYỆN QUÁN THẾ ÂM VÀ NGHI THỨC SÁM HỐI

NGUYỆN HƯƠNG

Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng tỏ. Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng tỏ. Nam mô Thánh đức Bồ tát Quán Thế Âm tác đại chứng tỏ. Hương giới, hương định, cùng huệ hương. Hương giải thoát, giải thoát tri kiến. Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới. Cúng dường Tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ tát hương cúng dường. ( 3 lần )

Hôm nay là ngày …, tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài tác lễ sám hối cầu an, tụng kinh hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm, cung kính bậc thầy ba cõi, chí tâm, chính thành cầu xin sám hối tất cả tội lỗi cố ý hay vô tình đã tạo ra trong quá khứ cũng như hiện tại hết thảy đều được tiêu trừ. Cúi mong Tam Bảo thường ở mười phương quang giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của chúng con, khiến chúng con oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho Chánh pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham giận, si mê, tưới tẩm từ bi, hạnh phúc, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, làm lành lánh dữ, thế giới dứt nghiệp binh đao, muôn loài an vui giải thoát.

Tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài đồng sám hối cầu siêu, hồi hướng cho những hương linh, vong linh, những oan hồn uổng tử được thính Pháp nghe Kinh, được thừa tư công đức, phát tâm tỉnh giác, lìa khổ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, tin cõi Phật an vui. Khắp nguyện kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa. Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

CA NGỢI TAM BẢO

Phật là đấng giác ngộ mình, Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời. Từ bi, trí tuệ rạng ngời, Là thầy ba cõi trời người xưa nay. Pháp là phương thuốc diệu thay, Chữa lành bệnh khổ muôn loài chúng sinh. Như vầng trăng sáng lộng lẫy, Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. Tăng là những bậc chân tu, Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi. Thấm nhuần trí tuệ từ bi, Độ đời thoát khỏi tham, si, khổ sầu. Nam mô hoan hỷ tạng Bồ tát. ( 3 lần )

TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh. Đại hỷ đại xả cứu muôn loài. Tướng đẹp sáng ngời cùng trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí tâm đảnh lễ : Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương. ( Lạy một lạy ) O Chí tâm đảnh lễ : Tất cả Chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương. ( Lạy một lạy ) O Chí tâm đảnh lễ : Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. ( Lạy một lạy ) OO Bắt đầu vô chuông mõ : 1 tiếng chuông, 3 tiếng mõ ; 1 tiếng chuông, 1 tiếng mõ ; 1 tiếng chuông, 1 tiếng mõ ; 1 tiếng chuông, 5 tiếng mõ.

TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp Nay con nghe thấy xin trì tụng Nguyện hiểu chân Kinh nghĩa nhiệm mầu Nam mô khai Pháp tạng Bồ tát. ( 3 lần )

SÁM CẦU NGUYỆN QUÁN THẾ ÂM

Con quỳ lạy Phật chứng tỏ, Với lòng tôn kính tụng Kinh, nguyện cầu. Cầu cho người vật hiện tiền, Muôn loài thoát khổ, bình yên, an lành. Mười hai nguyện lớn Quan Âm, Phát tâm vào đời để độ chúng sinh. Lòng thành tín nữ, thiện nam, Cùng nhau niệm Phật, ăn chay làm lành. Quan Âm xem xét, lắng nghe, Cứu người chìm nổi lênh đênh sông dài. Hãy mau niệm Đức Quán Âm, Tai qua nạn khỏi, nguy hiểm không còn. Người người bị lửa đốt thiêu, Niệm danh Bồ tát hóa ra sen vàng. Biển to, sóng lớn chìm thuyền, Niệm danh Bồ tát sóng to hết liền. Yêu tinh, ma mị, điên khùng, Niệm danh Bồ tát bình yên cõi lòng. Vào rừng, thú dữ chực chờ, Niệm danh Bồ tát chúng liền tránh xa. Bị tù, bị tội khảo tra, Niệm danh Bồ tát hết cơn nguy nàn. Bị trù, bị yếm mê man. Niệm danh Bồ tát tinh thần sáng trong. Quán Âm nguyện lớn vào đời, Tùy duyên cứu khổ, rãi ban phước lành. Nương theo Bồ tát Quán Âm, Thấy mình thể nhập cũng y hệt như Ngài. Tay cầm bình nước Tịnh bình, Tay cầm nhành liễu từ tốn vào đời. Cam lồ chan rãi khắp nơi, Vui tươi, thoáng mát chúng sinh muôn loài. Quán Âm thị hiện vào đời, Giúp người thoát khổ, an vui lâu dài hơn. OO Hạnh nguyên và sám hối Quan Thế Âm 2 Hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm

PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH

Lạy đấng thầy ba cõi Quy mạng Phật mười phương Nay con phát nguyện lớn Thọ trì Kinh Hạnh Nguyện Bồ tát Quán Thế Âm. Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ muôn loài Nguyện cho người thấy nghe Đều phát tâm Bồ đề Sống an vui, giải thoát. Nam mô Phật bổn sư Thích ca Mâu ni. ( 3 lần ) O

KINH HẠNH NGUYỆN BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Tôi nghe như vầy. Có vị Bồ tát, hiệu Vô tận Ý, ở trong pháp hội, hoa sen chánh pháp, chấp tay bạch Phật, cung kính thưa rằng : Bạch đức Thế tôn, ngài Quán Thế Âm, do nhân duyên gì, được thương hiệu ấy ? – Này Vô Tận Ý ! Này những Bồ tát ! Nếu có muôn ức, những loài chúng sinh, chịu nhiều khổ nạn, khi nghe được tên, Bồ tát Quán Âm, một lòng xưng danh, thọ trì miên mật, đều được an vui, giác ngộ giải thoát. O Nếu ai xấu số, bị lửa đốt thiêu, xưng niệm Quán Âm, nhờ sức oai thần, lửa chẳng đốt cháy. Lại nếu có người, bị nước cuốn trôi, niệm danh Bồ tát, nhờ sức oai thần, liền đến chỗ cạn. Nếu ai đi thuyền, để tìm châu báu, vàng bạc lưu ly, trân châu mã não, hỗ phách xà cừ, sinh vật biển ngọc quý, lênh đênh biển lớn, giông gió cuốn trôi, vào nước La sát, thì nên thành tâm, trì niệm Quán Âm, nhờ sức oai thần, bình yên vô sự. O Lại nếu có người, sắp bị hãm hại, bằng dao gậy kiếm, thì nên thành tâm, niệm danh Bồ tát, do đó dao gậy, liền biến thành không, và được cứu thoát. Nếu bị những loài, La sát Dạ xoa, làm hại thân này, hãy niệm Quán Âm, nhờ sức oai thần, quỷ dữ bỏ đi. Lại nếu có người, bị tù bị tội, xiềng xích gông cùm, khổ đau trói buộc, khắp cả body toàn thân, nhờ niệm Quán Âm, thoát khỏi tù đày, dứt lìa oan nghiệt. Lại nếu có người, mang nhiều châu báu, bị cướp tiến công, thì nên thành tâm, niệm danh Bồ tát, nhờ sức oai thần, bọn cướp lo âu, không dám hãm hại. Này Vô Tận Ý ! Bồ tát Quán Âm, có sức oai thần, nhiệm mầu như vậy, công đức sâu dày, không hề nghĩ bàn, rộng độ chúng sinh. Vì thế, những ông nên thường, niệm danh Bồ tát, một lòng tinh chuyên. Nếu có chúng sinh, tham lam ích kỷ, giận hờn ngu si, phải thường cung kính, niệm danh Bồ tát, thì tham sân si, thảy đều tan biến. Lại nếu có người, cầu xin con trai, thì nên thành tâm, niệm danh Bồ tát, nhờ sức oai thần, liền sinh con trai, phước đức rất đầy đủ, trí tuệ hơn người. Lại nếu có người, muốn cầu con gái, thì nên thành tâm, niệm danh Bồ tát, nhờ sức oai thần, hạ sinh thục nữ, xinh đẹp kiều diễm, thì được nhiều người, yêu dấu mến thương. Thần lực Quán Âm, nhiệm mầu như thế. Ta khuyên mọi người, cung kính đảnh lễ, niệm danh Bồ tát, tán thán thọ trì, để được lợi lạc, khắp cả chúng sinh. Sau khi nghe xong, ngài Vô Tận Ý, liền hỏi Phật rằng : Bồ tát Quán Âm, phát tâm vào đời, cứu độ chúng sinh, bằng phương tiện đi lại gì, giúp cho muôn loài, thảy đều tỏ ngộ ? Này Vô Tận Ý ! Nếu có chúng sinh, thích dùng thân Phật, để được độ thoát, chứng nên quả giác, thì Quán Thế Âm, thị hiện thân Phật, vì họ thuyết pháp. Tương tự như thế, tùy theo sở trường thích nghi, của những chúng sinh, Bồ tát Quán Âm, ứng hiện nhiều thân, như thân Thanh Văn, thân Bích Chi Phật, hoặc Trời Đế Thích, hoặc Trời Phạm Vương, thân Tự Tại Thiên, đại Tự Tại Thiên, Trời đại tướng quân, hoặc Tỳ Sa Môn, tiểu vương trưởng giả, vua quan cư sĩ, hoặc Bà la môn, tín nữ thiện nam, hoặc làm Tăng Ni, hoặc thân công chúa, nữ hoàng tôn quý, đồng nam đồng nữ, hoặc ứng hiện thân : Trời, Rồng, Dạ xoa, hoặc Càn thát bà, hoặc A tu la, hoặc Câu lâu la, hoặc Khẩn na la, Ma hầu na già, thần Chấp Kim Cang, cả ba mươi ba, ứng thân sai khác, giúp cho mọi người, an vui giải thoát, thì Quán Thế Âm, sẵn sàng chuẩn bị hóa thân, không chút quản ngại. O Này Vô Tận Ý ! Bồ tát Quán Âm, ứng hiện nhiều thân, cứu độ chúng sinh, khắp cả trần gian, không hề nghĩ bàn. Vì thế những ông, hãy nên một lòng, tán thán cúng dường, Bồ tát Quán Âm. O Này Vô Tận Ý ! Thí không sợ hãi, trong chốn trần gian, cứu khổ chúng sinh, tai qua nạn khỏi, chính là nguyện lớn, Bồ tát Quán Âm, nên cõi Ta Bà, thảy đều gọi ngài, là Quán Tự Tại. O Sau khi nghe xong, ngài Vô Tận Ý, xin thưa đức Phật, cho con cúng dường, Bồ tát Quán Âm. Nói xong ngài đem, chuỗi ngọc suôn sẻ, Tặng làm pháp thí, giá trị ngàn vàng, cung kính cúng dường, Bồ tát Quán Âm. Bồ tát Quán Âm, không dám chịu nhận, chuỗi ngọc như ý. Phật liền dạy rõ, về pháp cúng dường, khuyên Quán Thế Âm, hãy vì bốn chúng, tám bộ trời rồng, và Vô Tận Ý, nhận chuỗi pháp thí, quyền lợi trời người. Phật vừa dứt lời, Bồ tát Quán Âm, vui tươi tiếp đón, chia làm hai phần, một phần dâng cúng, đức Phật Thích ca, còn lại phần kia, cúng tháp Đa Bảo. O Bấy giờ trong hội, có vị Bồ tát, tên là Trì Địa, chấp tay thưa Phật : Bạch đức Thế tôn, nếu có chúng sinh, nghe được Kinh này, cũng như công đức, ứng hiện những thân, tùy duyên giáo hóa, của ngài Quán Âm, thì phước người ấy, vô lượng vô biên. O Khi nghe Phật nói, hạnh nguyện Quán Âm, tám mươi bốn ngàn, những loại chúng sinh, thảy đều phát tâm, Vô Thượng Chánh Giác. Nam mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ tát. ( 3 lần ) OOO Pháp tu Quan Âm, giải pháp bí truyền của Mật Tông Tây Tạng Hạnh nguyên và sám hối Quan Thế Âm

 KỆ TÁN QUAN ÂM

Cành dương liễu nước tịnh nhiệm mầu, Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau. Chư thiên thoáng mát, tâm thanh tịnh, Nhân thế sung sướng cảnh an nhàn. Cam lồ rưới khắp trần gian, Não phiền dứt sạch, sen vàng nở hoa. OOO

TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

Khi Bồ tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy 5 Uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ-tưởng-hành-thức cũng lại như vậy. Này Xá Lợi Phất ! Tướng không của những pháp không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “ không ” không có sắc-thọ-tưởng-hành-thức. Không có mắt-tai-mũi-lưỡi-thân-ý, không có sắc-thinh-hương-vị-xúc-pháp, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già-chết cũng không có hết già-chết, không có khổ-tập-diệt-đạo, không có trí huệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ chân thực không dối. Vì vậy, nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng : Yết đế, yết đế, Ba La yết đế, Ba La tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha ”. ( 3 lần ) OOO

MƯỜI HAI NGUYỆN LỚN

Một nguyền khi hành Bồ tát đạo, Danh hiệu tôi Tự Tại Quán Âm. Sáu căn thanh tịnh viên thông, Chỗ nào khốn khổ liền tìm đến nơi. Hai nguyền không sợ nguy hiểm, Vớt người chìm đắm biển sông vĩnh viễn. Ba nguyền ứng hiện Ta Bà, U minh, đau khổ mau mau giải trừ. Bốn nguyền ma quỷ yêu tinh, Hãy mau thức tỉnh hồi quy Phật Đà. Năm nguyền dương liễu Tịnh bình, Cam lồ rưới mát, nhân thiên an lành. Sáu nguyền bình đẳng xót thương, Không còn phân biệt thân sơ mọi loài. Bảy nguyền dứt khổ ba đường, Chúng sinh thoát nạn, không còn trầm luân. Tám nguyền cứu khổ tội tù, Chúng sinh vui tươi, an nhiên thảnh thơi. Chín nguyền cứu khổ thế nhân, Thảy đều thể nhập, Niết Bàn vô sinh. Mười nguyền tương hỗ Tây Phương, Muốn cho toàn bộ biết đường về Tây. Mười một nguyền Di Đà thọ ký, Cảnh Tây Phương tuổi thọ lâu bền hơn, Chúng sinh muốn sống an lành, Niệm danh Bồ tát, Tây Phương mau về. Mười hai nguyền tinh tấn tu hành, Dù sắc thân lao khổ trăm bề, Thành tâm nỗ lực không ngừng, Mười hai nguyện lớn độ sinh đời đời. OOO

KỆ SÁM HỐI

Con đã gây ra bao lầm lỗi Khi nói, khi làm, khi tư duy. Tham lam, hờn giận và ngu si, Nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, Bắt đầu thời điểm ngày hôm nay nguyện làm mới, Nguyện sống đêm ngày trong tỉnh giác, Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Cúi xin những Phật Thế tôn Nhủ lòng thương xót chúng sinh mê mờ. Hoặc tội ác tự tay tạo tác, Hoặc xúi bảo kẻ khác từng làm, Hoặc thấy việc ác không can, Lại còn hoan hỷ sinh tâm đống ý. Những tội ác tự mình trộm cướp Của chùa chiền, bảo tháp, chư Tăng. Tự tay mình lấy giả lầm, Hoặc xui người lấy mừng vui trong lòng. Hoặc tự tay gây tạo tham tàn, Làm mười điều ác lại coi thường. Hoặc dùng thế lực ép oan, Đều sa âm ti A-tỳ đáng khinh. Làm quỷ đói, súc sinh đau khổ, Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi. Làm loài hèn kém nhất đời, Nếu được làm người làm người thấp kém. Nay con nguyện ngay thật sám hối Biết bao điều tội lỗi lâu nay. Cúi xin chư Phật chứng tỏ, Xót thương cho nỗi khốn cùng của con. Xin chư Phật rủ lòng thương xót, Nay con xin quỳ trước Phật đà Phát tâm thệ nguyện ngay thật Đời đời kiếp kiếp trồng gieo căn lành. Xin phát nguyện làm lành lánh dữ Kể từ đây muôn kiếp không thôi. Con nhất tâm nguyện sống đời lành, Đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo, Lên thuyền Từ vượt qua biển khổ, Cầm đuốc tuệ ra khỏi rừng mê, Thân-miệng-ý luôn luôn trong sáng, Đi-đứng-nằm-ngồi trong tỉnh giác. Lạy Phật tổ soi đường chỉ lối, Hôm nay đây khẩn thiết thề nguyền, Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, Không còn vương vấn chuyện lâu nay, Nam mô cầu sám hối Bồ tát ma ha tát. Hạnh nguyên và sám hối Quan Thế Âm 4 Bồ Tát Quan Thế Âm khi nào cũng ở sẵn trong tâm ta

CHÚNG CON TỤNG TAM QUY VÀ VÂNG GIỮ NĂM ĐIỀU ĐẠO ĐỨC.

TỤNG TAM QUY Y

Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. ( 3 lần ) Quy y Phật chúng con nguyện suốt đời tôn trọng, kính thờ, tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con. Quy y Phật rồi chúng con không tu theo trời, thần, quỷ vật. Quy y Pháp chúng con nguyện suốt đời tôn trọng, học hỏi và tu theo lời dạy của Phật. Quy y Pháp rồi chúng con không tu theo ngoại đạo, tà giáo. Quy y Tăng chúng con nguyện suốt đời tôn trọng tu theo Tăng sĩ hướng dẫn đúng theo Chánh pháp Như Lai. Quy y Tăng rồi chúng con không si mê làm thân với nhóm dữ, bạn ác.

TỤNG NGŨ GIỚI

Con nguyền từ bỏ sát sanh, Tôn trọng sự sống, rải ban tâm lành. Thương yêu người, vật, môi sinh Cho đời niềm hạnh phúc, muôn loài an vui. Con nguyền từ bỏ trộm gian, Mánh mung cướp của, tham lam xin chừa. Sống chân thực, chẳng lọc lừa

Cho tròn nhân nghĩa, cho vừa nhân sinh.

Con nguyền từ bỏ ngoại tình, Một chồng một vợ tấm lòng trinh nguyên. Thương yêu, tôn trọng, cảm thông, Ngọt bùi san sẻ, thủy chung trọn đời. Con nguyền từ bỏ nói sai, Bớt lời chửi tục, móc moi hai đầu. Nói như Chánh pháp cao sâu, Im như bậc Thánh nhiệm mầu thấy-nghe. Con nguyền từ bỏ rượu chè, Say sưa nghiện ngập, thân mê trí mờ. Để không bệnh hoạn thẫn thờ, Để cho tâm lý lặng lờ, sáng trong. Từ nay con nguyện với lòng Giữ gìn năm giới, quyết không phạm lầm. Để cho con sống thanh cao, Để đời an nhàn, dạt dào tình thương.

KINH HÀNH NIỆM DANH HIỆU BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM. (Hoặc ngồi tại chỗ niệm)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. ( 108 lần ) Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. ( 3 lần ) Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. ( 3 lần ) Nam mô đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát. ( 3 lần ) Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát. ( 3 lần ) Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ tát. ( 3 lần )

SÁM MƯỜI NGUYỆN

Một nguyền kính lễ Như Lai. Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn. Ba nguyền tu phước cúng dường. Bốn nguyền sám hối tiêu tan nghiệp trần. Năm nguyền vui tươi an lành. Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người. Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời. Tám nguyền học Phật sáng ngời tâm linh. Chín nguyền hằng thuận chúng sinh. Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Sám hối công đức khôn tính kể, Thắng phước vô biên đồng hướng về. Nguyện khắp pháp giới những chúng sinh Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời, Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ, Đời đời thường hành Bồ tát đạo. Nguyện đem công đức tu hành này Chan rải mười phương khắp toàn bộ Con và cha mẹ, ông bà Chúng sinh giác ngộ, cõi đời an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng tỏ. Nam mô Phật bổn sư Thích ca Mâu Ni tác đại chứng tỏ. Nam mô Thánh đức Bồ tát Quán Thế Âm tác đại chứng tỏ. Cửa Thiền thường nghiêm tịnh, Toàn chúng mãi thuận hòa. Phật huệ chiếu sáng ngời, Mưa pháp hằng nhuần gội. Phật tử lòng tin sâu, Ruộng phước càng tăng trưởng. Chúng sinh sống an nhàn, Vui hưởng cảnh thái bình. Nơi nơi dứt đao binh, Mỗi mỗi đều thành Phật. Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

Con xin lệ thuộc Phật, Bậc phước trí vẹn toàn. Cầu tổng thể chúng sinh Giác ngộ, phát tâm lành. ( 1 lạy ) Con xin nương tưa Pháp, Nguồn tuệ giác Từ bi. Cầu toàn bộ chúng sinh Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. ( 1 lạy ) Con xin lệ thuộc Tăng, Đoàn thể sống an vui. Cầu tổng thể chúng sinh Hòa hợp, thương mến nhau. ( 1 lạy )

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức tu hành này Chan rải mười phương khắp toàn bộ Con và cha mẹ, ông bà Chúng sinh giác ngộ, cõi đời an vui.

SÁM HỐI LẠY HỒNG DANH PHẬT VÀ BỒ TÁT

Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng tỏ. Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng tỏ. Nam mô Thánh đức đại từ đại bi Bồ Tát Quán Thế Âm tác đại chứng tỏ.

NGUYỆN HƯƠNG

Hương giới, hương định, cùng huệ hương, Hương giải thoát, giải thoát tri kiến, Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới, Cúng dường Tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ tát hương cúng dường. ( 3 lần ) Hạnh nguyên và sám hối Quan Thế Âm 5 Hôm nay là ngày … tháng … năm …, toàn bộ đệ tử chúng con đồng tâm quỳ trước Phật đài ( hoặc Thánh đức Bồ Tát Quán Thế Âm ) tác lễ sám hối lạy hồng danh Bồ tát Quán Thế Âm. Ngưỡng mong Tam bảo thường ở mười phương quang giáng đạo tràng chứng tỏ cho lòng thành của chúng con, khiến chúng con oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến thịnh vượng, lòng tin Tam bảo càng sâu, tâm từ so với chúng sinh tăng trưởng. Thứ nguyện cầu siêu cho những hương linh, vong linh, những oan hồn uổng tử được thính Pháp nghe Kinh, được thừa tư công đức, phát tâm tỉnh giác, lìa khổ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam bảo, tin cõi Phật an vui. Khắp nguyện kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa. Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta ứng dụng chiêu thức sám hối lạy hồng danh Phật và Bồ tát nhằm mục đích mục tiêu thấy được lỗi lầm của mình từ vô thủy kiếp đến nay, do cố ý hay vô tình đã tạo ra trong quá khứ cũng như trong hiện tại, làm cho người và vật chịu nhiều đau khổ. Do tất cả chúng ta thấy biết sai lầm đáng tiếc nên si mê, chấp ngã, chiếm hữu ; chính thế cho nên làm cái gì cũng muốn bóc lột, vơ vét về cho mình thật nhiều, mặc kệ mọi người xấu số, khổ đau. Chúng ta chí tâm, chí thành sám hối để biết rõ phương pháp ngăn ngừa tội lỗi không cho chúng tái phạm, trong hiện đời không gây tạo thêm nghiệp xấu ác nữa mà hay làm những việc thiện lành tốt đẹp để giúp sức mọi người sống an vui, niềm hạnh phúc ngay tại đây và giờ đây. Sám hối để tất cả chúng ta chuyển hóa những nghiệp không được tốt đẹp như nghèo, dốt, bệnh, xấu. Có ai muốn mình nghèo đâu, sao mà cái nghèo cứ đeo đẳng mãi, thôi thì ta bán quách cái nghèo đi để được hưởng lấy sự giàu sang, sung sướng. Có một bà già nghèo nàn suốt 80 năm gặp được Bồ tát chỉ cách bán đi cái nghèo, nhờ thành tâm cung kính cúng dường một bát nước sông mà sau này bà chết đi và được tái sinh làm một Thiên nữ muốn gì được đó. Cũng tương tự như như thế, muốn không ngu dốt thì phải học hỏi, quán chiếu soi sáng và tu tập ; muốn không bệnh khổ và chết yểu thì không nên giết hại làm khổ người và vật ; muốn có dung sắc đẹp đẽ, hình dáng trang nghiêm thì không nên nóng giận, phiền muộn quá mức. Chúng ta sám hối lạy Phật, Bồ tát để làm thế nào chuyển hóa bần hàn, khó khăn vất vả, thiếu thốn thành giàu sang, sung sướng, không thiếu, dư dã ; chuyển ngu mê, tối tăm thành sáng suốt, thanh tịnh, trí tuệ và từ bi ; chuyển bệnh hoạn, đau yếu thành khỏe mạnh, sống lâu bền hơn ; chuyển xấu xí, xấu số thành xinh xắn, trang nghiêm. Sám hối lạy Phật, Bồ tát là một thẩm mỹ và nghệ thuật nghệ thuật và thẩm mỹ làm cho thân tâm ta được thay hình đổi dạng nhờ ngăn dừng nghiệp xấu ác của quá khứ, luôn ý thức làm mới lại chính mình nhờ những việc làm tốt đạo, đẹp đời, có ích cho người trong hiện tại ; vừa là một chiêu thức rèn luyện thân thể hoàn hảo với ý thức nhiếp niệm, nhiếp tâm điều hòa ; nhờ vậy khung hình được hoạt động theo chiều thông suốt làm cho thân tâm nhất như, trở lại một thể tính sáng suốt, nhiệm mầu. Do đó, tất cả chúng ta cảm thấy an nhàn, nhẹ nhàng sau khi sám hối lạy Phật, Bồ tát ; nhờ vậy căn lành thêm tăng trưởng, cá thể luôn sáng sủa yêu đời, sống hiểu biết và yêu thương hơn nên mái ấm gia đình trên thuận dưới hòa, xã hội giảm bớt si mê lầm lạc, quốc tế cùng nhau chung hưởng an vui, thái bình. Nam mô cầu sám hối Bồ tát ma ha tát. OO ( Vô chuông mõ )

TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu muôn loài, Tướng đẹp sáng ngời cùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. – Chí tâm đảnh lễ : Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương. ( Lạy một lạy xong chủ lễ đọc ) Một lạy này chúng con tưởng niệm công ơn cao quý của chư Phật vô lượng vô biên, nguyện cầu chư Phật luôn xuất hiện ở đời để hướng dẫn và dìu dắt chúng con vượt qua cạm bẫy cuộc sống, được thành tựu đạo quả giác ngộ và giải thoát. Người Phật tử tu theo hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm lạy sám hối hồng danh Bồ tát cầu sự gia hộ của ngài để tất cả chúng ta có thêm nghị lực và đủ niềm tin trong đời sống nhằm mục đích chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an vui, niềm hạnh phúc ngay tại đây và giờ đây. Đầu tiên, tất cả chúng ta phải chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ chư Phật khắp mười phương cầu sự gia hộ của những đấng đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi. Nhờ sự sinh ra của chư Phật mà tất cả chúng ta biết được điều hay lẽ phải trong đời sống, biết được đạo lý làm người để sống có nhân cách đạo đức tốt và lao vào thao tác không biết stress, không biết nhàm chán vì quyền lợi của toàn bộ chúng sinh. Cho nên, tất cả chúng ta cung kính đảnh lễ chư Phật để tỏ lòng biết ơn những Ngài đã chỉ cho ta biết được con đường hướng thượng tốt đẹp, toàn vẹn để chuyển hóa si mê, tối tăm, sầm uất thành trong sáng, thanh tịnh ; chuyển hóa phiền muộn, khổ đau thành an vui, niềm hạnh phúc và trí tuệ từ bi. Do đó, mọi người sống với nhau có hiểu biết và yêu thương, cảm thông và tha thứ với niềm tin vô ngã, vị tha ; nhờ vậy tất cả chúng ta thoát khỏi mê lầm từ muôn kiếp. – Chí tâm đảnh lễ : Tất cả Chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương. Một lạy này chúng con xin nguyện cầu lời dạy chân chánh của chư Phật luôn hiện tiền ở trần gian để giúp mọi người ý thức được sự sống của tất cả chúng ta là phải “ tương thân, tương hỗ, nương nhờ lẫn nhau. ” Chính vì nguyên tắc đối sánh tương quan, tương duyên này mà tất cả chúng ta phải có nghĩa vụ và trách nhiệm, bổn phận đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, giúp sức lẫn nhau với niềm tin từ-bi-hỷ-xả và tấm lòng vô ngã, vị tha. Chánh pháp là lời dạy vàng ngọc quý báu của chư Phật giúp tất cả chúng ta hiểu biết chân lý cuộc sống chính là nền tảng nhân quả, hay nói cho đủ là nhân-duyên-quả, gieo nhân gặt quả. Mình làm lành được hưởng phước báu trời người, giàu sang sung sướng, phúc lạc vô biên. Mình làm ác chịu quả xấu số, khổ đau, đọa ba đường dữ âm ti, ngạ quỷ và súc sinh. Do đó, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể biết rõ cội nguồn của an vui và niềm hạnh phúc. Người con Phật luôn ý thức được khổ đau do sự giết hại, trộm cướp, lường gạt, làm điều phạm pháp, tà dâm, nói dối và uống rượu say sưa, dùng những chất kích thích như xì ke, ma túy hại mình và người nên quyết tâm nói không với những điều xấu ác và cố gắng nỗ lực làm lành, làm tốt với niềm tin sáng suốt, trí tuệ từ bi. Nhờ vậy con người được nâng cao trình độ hiểu biết, quốc gia giảm bớt tệ nạn xã hội, cá thể được tăng trưởng phước báu, mái ấm gia đình trên thuận dưới hòa và trái đất sẽ sống trong bình an, niềm hạnh phúc. – Chí tâm đảnh lễ : Tất cả Tăng bậc hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. Một lạy này chúng con xin nguyện cầu toàn bộ chư hiền thánh Tăng luôn xuất hiện ở đời để dìu dắt và hướng dẫn cho chúng con sống được an vui, niềm hạnh phúc ngay tại đây và giờ đây. Phật đã nhập Niết Bàn, chỉ còn để lại lời dạy vàng ngọc của Ngài, chư Tăng Ni cùng những bậc hiền Thánh nối tiếp theo con đường của Phật để vừa học, vừa tu, vừa hướng dẫn cho toàn bộ những ai quyết chí đi theo con đường hướng thượng, trên cầu thành Phật dưới cứu độ chúng sinh. Con đường này do chính mình quyết định hành động tốt xấu, nên hư, thành bại trong cuộc sống đều do mình tạo lấy. Mình làm lành được hưởng phước, mình làm ác chịu khổ đau, không ai có quyền ban phước giáng hoạ. Chúng ta cung kính đảnh lễ toàn bộ Tăng bậc hiền Thánh để được học hỏi lời Phật dạy qua sự hướng dẫn của chư Tăng ni. Chúng ta cố gắng nỗ lực ứng dụng tu tập vào trong đời sống hằng ngày để chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an vui, niềm hạnh phúc và sẵn sàng chuẩn bị chia vui, sớt khổ với toàn bộ mọi người bằng trái tim yêu quý và hiểu biết. – Chí tâm đảnh lễ : Nam mô hiện tại Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Một lạy này chúng con cung kính tưởng niệm công ơn giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni trong hiện đời, nhờ vậy chúng con biết được đạo lý làm người nên luôn sống có ích cho bản thân, mái ấm gia đình và xã hội. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người giống như tổng thể mỗi người tất cả chúng ta. Ngài cũng từ một con người phàm phu được sinh ra từ cha mẹ, nhưng Ngài ý thức được sự khổ đau do con người chấp ngã và chiếm hữu để tranh giành quyền lợi và nghĩa vụ cho riêng mình mà bị không an tâm, mái ấm gia đình bất hòa, xã hội loạn lạc, quốc tế khổ đau. Vì tham riêng cho bản thân mình, mái ấm gia đình mình, quốc gia mình nên con người đấu tranh, giết hại lẫn nhau để bảo tồn sự sống. Đức Phật thấy rõ sự tai hại của nó nên Ngài từ bỏ tài lộc, danh vọng, vị thế, quyền uy thế lực, vợ đẹp con ngoan, ăn ngon ngủ kỹ để ra đi tìm chân lý sống cho trái đất. Ngài đã tìm ra nguyên do và phương pháp để giúp con người vượt qua cạm bẫy cuộc sống, nhờ đó mà ngày này tất cả chúng ta biết được đạo lý làm người để luôn sống có ích cho mình, cho mái ấm gia đình và xã hội. Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tưởng niệm đến công ơn của Ngài mà nỗ lực bắt chước học và làm theo với ý thức tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Nghĩa là sau khi mình giác ngộ rồi thì tìm cách hướng dẫn, trợ giúp mọi người cho đến khi thành tựu Phật đạo viên mãn mới thôi. – Chí tâm đảnh lễ : Nam mô quá khứ Phật A Di Đà. Một lạy này chúng con cung kính nguyện cầu Phật A Di Đà vì cõi Ta bà khổ mà phát đại thệ nguyện tiếp dẫn toàn bộ chúng sinh về cõi Cực Lạc. Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ Phật A Di Đà vì Ngài có vô lượng trí tuệ từ bi nên gọi là Vô Lượng Quang. Mỗi hành giả nhờ nhiếp tâm niệm Phật, quán chiếu, Thiền định mà đạt đến nhất tâm bất loạn ; do đó thông suốt hết ba cõi nên không còn bị sinh tử, luân hồi chi phối, nhờ vậy mà không còn số lượng giới hạn ở tuổi thọ nên gọi là Vô Lượng Thọ. – Chí tâm đảnh lễ : Nam mô tương lai hạ sinh Phật Di Lặc Tôn. Một lạy này chúng con cung kính nguyện cầu Phật Di Lặc sinh ra khi trần gian không còn ai là người tốt nữa, trái đất chỉ sống trong cuộc chiến tranh binh đao, tàn sát giết hại lẫn nhau không thương tiếc vì mưu cầu quyền lợi cá thể. Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính tương lai hạ sinh Phật Di Lặc vì theo nguyên tắc vô thường của bầu thiên hà bát ngát thì toàn cầu cũng bị biến hóa theo thời hạn, ở đầu cuối vẫn phải thành-trụ-hoại-không. Sau khi Tam bảo đã bị mai một, không còn ai biết đến Phật pháp nữa, lúc này đức Phật Di Lặc sinh ra để liên tục cứu độ chúng sinh. Cho nên, tất cả chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính cầu sự sinh ra của Ngài để giúp ích cho tổng thể chúng sinh thoát khỏi phiền muộn, khổ đau và luôn được an vui, niềm hạnh phúc. – Chí tâm đảnh lễ : Nam mô tổ sư Đại Ca Diếp. Một lạy này chúng con cung kính tưởng niệm tổ sư Đại Ca Diếp, người đã có công lao to lớn chủ trì kiết tập trùng tụng lại lời Phật dạy để hàng hậu học tất cả chúng ta biết được đạo lý làm người, đạo lý giác ngộ và giải thoát mà tu hành chuyển hóa tham lam, sân hận, si mê thành thanh tịnh, sáng suốt, trí tuệ và từ bi. Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ tổ sư Đại Ca Diếp vì ngài là vị Tổ được thừa kế sự nghiệp đức Phật, là nhà mô phạm đạo đức, gương mẫu, khổ hạnh bậc nhất, sống đơn thuần với tiêu chí ít muốn biết đủ, biết sống hòa giải và bằng lòng với hiện tại. Suốt cuộc sống hoằng hóa độ sinh, ngài luôn khiêm hạ thấp mình so với người trên kẻ dưới, ngài đã có công chủ trì kết tập tầm cỡ lần thứ nhất tại núi Kỳ Xà Quật với 500 vị A la hán chứng tỏ, do vua A Xà Thế tương hỗ và bảo dưỡng. – Chí tâm đảnh lễ : Nam mô tổ sư A Nan. Một lạy này chúng con cung kính tưởng niệm công ơn tổ sư A Nan, người đã có công đọc lại lời Phật dạy, nhờ đó tất cả chúng ta biết được giáo pháp chân chánh để ứng dụng, hành trì. Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ tổ sư A Nan vì nhờ có ngài trùng tuyên lại lời Phật dạy mà thời nay tất cả chúng ta biết được chiêu thức tu hành để chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an vui, niềm hạnh phúc ngay tại đây và giờ đây. – Chí tâm đảnh lễ : Nam mô những bậc tiền nhân tổ tiên, ông bà, cha mẹ nhiều đời. Một lạy này chúng con cung kính tưởng niệm công ơn những bậc tiền nhân, ông bà, cha mẹ, tổ tiên đã lao công nhọc sức sinh thành, dưỡng dục, nuôi nấng, dạy dỗ giúp ta nên người. Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ những bậc tiền nhân, tổ tiên, ông bà, cha mẹ nhiều đời vì nhờ có những ngài đi trước quyết tử, chịu khó, chịu khổ khai hoang làm ruộng, trồng trọt hoa màu để có lương thực nuôi sống tất cả chúng ta. Nhờ có mẹ sinh, cha nuôi dưỡng, công lao khổ nhọc nuôi ta khôn lớn trưởng thành nên tất cả chúng ta cần phải hết lòng hiếu kính với cha mẹ, ông bà, tổ tiên để tỏ lòng biết ơn thâm thúy. – Chí tâm đảnh lễ : Nam mô đại từ đại bi Bồ tát Văn Thù Sư Lợi. Một lạy này chúng con cung kính tưởng niệm Bồ tát Văn Thù Sư Lợi đã nhắc nhở chúng con ai cũng có trí tuệ sáng suốt sẵn có của chính mình, vì mãi mê chạy theo đời sống tiền tài, vẻ đẹp, vị thế, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ nên chúng con quên mất tánh biết hằng sáng suốt, thanh tịnh của mình. Chúng ta chí tâm, chí thành, đảnh lễ Bồ tát Văn Thù Sư Lợi vì nhờ có ngài khai phát trí tuệ sáng suốt cho vô lượng chúng sinh. Bồ tát Văn Thù và Bồ tát Phổ Hiền là hai vị sứ giả đi theo phụ tá đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong hiện đời. Bồ tát Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ sáng suốt, thanh tịnh của mỗi người. Bồ tát Phổ Hiền là tượng trưng cho công hạnh độ sinh, từ-bi-hỷ-xả giúp mọi người vượt qua cạm bẫy cuộc sống để vươn lên làm mới lại chính mình, làm mới lại cuộc sống và sống an vui, niềm hạnh phúc trên ý thức tương thân tương hỗ, đùm bọc yêu quý, giúp sức lẫn nhau. – Chí tâm đảnh lễ : Nam mô đại từ đại bi Bồ tát đại hạnh Phổ Hiền. Một lạy này chúng con cung kính tưởng niệm Bồ tát Phổ Hiền vì nhờ có ngài phát đại thệ nguyện can đảm và mạnh mẽ lao vào đi vào đời để cứu vớt chúng sinh vượt qua biển khổ sông mê. Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ Bồ tát Phổ Hiền vì nhờ có ngài chịu khổ lao vào cùng sống vì mọi người, cùng sát cánh, cùng gánh vác, cùng sẻ chia, cùng an ủi, cùng trợ giúp, cùng quyết tử và cùng chia vui sớt khổ. Bồ tát Phổ Hiền có một tâm nguyện rất là dễ thương và đáng yêu, ngài đến trần gian này để ngăn ngừa ma quân ngũ dục và bảo vệ người tu hành chân chánh. – Chí tâm đảnh lễ : Nam mô đại từ đại bi Bồ tát Đại Thế Chí. Một lạy này chúng con cung kính đảnh lễ Bồ tát Đại Thế Chí, ngài là người đã can đảm và mạnh mẽ, dũng mãnh phát tâm đi vào đời để cứu độ chúng sinh. Bồ tát Đại Thế Chí và Bồ tát Quán Thế Âm là hai vị Bồ tát đi theo phụ tá đức Phật A Di Đà. Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ Bồ tát Đại Thế Chí vì nhờ có ngài quyết tử, chịu khó, chịu khổ lao vào đi vào đời cứu khổ thế nhân. Nhưng chúng sinh cõi Ta Bà này cang cường ương ngạnh, khó điều phục nên muốn vào đời giúp quả đât vượt qua si mê, lầm lạc thì tất cả chúng ta phải phát tâm đại dũng mãnh, đại tinh tấn, đại nhẫn nhịn, đại trí huệ từ bi to lớn ; như thế mới đủ năng lực và sức chịu đựng vĩnh viễn mà hướng dẫn, giáo hóa chúng sinh trong cõi Ta bà vui ít, khổ nhiều. – Chí tâm đảnh lễ : Nam mô đại từ đại bi Bồ tát Quán Thế Âm. ( 100 lạy hoặc tùy theo nguyện lực của mỗi người mà lạy nhiều hay ít tùy ý ) Một lạy này chúng con cung kính tưởng niệm công ơn Bồ tát Quán Thế Âm vì sự nghiệp sống còn của tổng thể chúng sinh mà sẵn sàng chuẩn bị chia vui, sớt khổ bình đẳng với mọi người không phân biệt người thân trong gia đình hay quân địch. Chúng ta chí tâm, chí thành, cung kính đảnh lễ Thánh đức Bồ Tát Quán Thế Âm vì công hạnh của ngài không hề nghĩ bàn. Ngài đã thành Phật từ vô số kiếp, nhưng vì thương chúng sinh còn mãi chìm đắm trong biển khổ, sông mê nên phát tâm đi vào đời để cứu độ chúng sinh không biết căng thẳng mệt mỏi, nhàm chán. Sở dĩ Bồ tát được mang thương hiệu là Quán Thế Âm là vì ngài luôn đem niềm vui đến cho toàn bộ chúng sinh và chuẩn bị sẵn sàng san sẻ nỗi khổ, niềm đau đến với muôn loài như thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất, bị yêu tinh ma mị hãm hại, bị giam cầm tù tội, cho đến nạn trộm cướp và vua quan chiếm đoạt. Hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm xứng danh cho tất cả chúng ta học hỏi và bắt chước noi theo, vì ngài lao vào đi vào đời để cùng sát cánh, cùng thao tác, cùng góp phần, cùng gánh vác và cùng chia vui sớt khổ với tổng thể chúng sinh. Bồ tát Quán Thế Âm khi nào cũng ứng hiện 33 thân, vì quyền lợi chúng sinh mà chịu nhiều đau khổ, đắng cay nhưng vẫn kiên cường nhẫn nhịn, nhường người để tu hành ; đến khi công tròn quả đủ ngài tự tại ra đi, khi đó ta mới biết người có tình thương cao quý đó là Bồ tát Quan Âm. Chúng ta tu và học theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm như nhịp cầu nối kết yêu thương, sẻ chia đời sống với niềm tin từ bi và trí tuệ với tấm lòng vô ngã, vị tha, không thấy ai là quân địch dù người đó đã hại mình. Đây chính là nguyện lực cao quý của Bồ tát Quán Thế Âm, tất cả chúng ta cần phải học hỏi và nỗ lực bắt chước làm theo.

ĐI KINH HÀNH NIỆM DANH HIỆU BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM. (Hoặc ngồi niệm tại chỗ)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. ( 18 lần ) Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. ( 3 lần ) Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. ( 3 lần ) Nam mô đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát. ( 3 lần ) Nam mô Địa tạng Vương Bồ tát. ( 3 lần ) Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ tát. ( 3 lần )

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Lạy Phật công đức khôn tính kể, Thắng phước vô biên đồng hướng về. Nguyện khắp pháp giới những chúng sinh, Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời, Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ, Đời đời thường hành Bồ tát đạo. Nguyện đem công đức tu hành này Chan rải mười phương khắp tổng thể Con và cha mẹ, ông bà Chúng sinh giác ngộ, cõi đời an vui.

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thánh đức Bồ tát Quán Thế Âm với hạnh nguyện ban vui cứu khổ, ứng thân hóa hiện vào đời, đem tình thương chan rải khắp trần gian, độ muôn loài tai qua nạn khỏi, giúp hết thảy bệnh tật tiêu trừ, để người phúc lộc dồi dào, cùng nhau chung hưởng an vui thái bình. Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng tỏ. Cửa Thiền thường nghiêm tịnh, Toàn chúng mãi thuận hòa. Phật huệ chiếu sáng ngời, Mưa pháp hằng nhuần gội. Phật tử lòng tin sâu, Ruộng phước càng tăng trưởng. Chúng sinh sống an nhàn, Vui hưởng cảnh thái bình. Nơi nơi dứt đao binh, Mỗi mỗi đều thành Phật. Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. OO

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Con xin phụ thuộc Phật, Bậc phước trí viên thành. Cầu tổng thể chúng sinh Giác ngộ phát tâm lành. ( 1 lạy ) Con xin lệ thuộc Pháp, Nguồn tuệ giác từ bi. Cầu toàn bộ chúng sinh Hiểu đạo tỏ nguồn tâm. ( 1 lạy ) Con xin lệ thuộc Tăng, Đoàn thể sống an vui. Cầu toàn bộ chúng sinh Hòa hợp thương mến nhau. ( 1 lạy )

 BỐN LỜI NGUYỆN LỚN

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, Phiền não vô tận thệ nguyện bỏ, Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Người tu theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm phải can đảm và mạnh mẽ, dũng mãnh phát tâm thực hành thực tế 4 nguyện lớn. 4 nguyện này bao trùm hết toàn bộ những nguyện của chư Phật. Điều thứ nhất người tu theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm phải kiên cường, bền chắc độ hết thảy toàn bộ chúng sinh, thề không thủ ngôi Chánh giác khi trần gian này vẫn còn chúng sinh đau khổ. Muốn được như vậy thì mỗi hành giả phải siêng năng nỗ lực, tinh cần chuyển hóa tham lam-sân giận-si mê thành vô lượng trí tuệ từ bi với tấm lòng vô ngã, vị tha. Điều thứ hai người tu theo hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm phải phát tâm dũng mãnh bỏ hết những phiền não tham-sân-si có tính cách hại người và vật. Muốn được vậy thì mỗi hành giả phải cố gắng nỗ lực siêng năng, tinh cần học hiểu vô lượng pháp môn Phật dạy để phương tiện đi lại giáo hóa chúng sinh không biết stress, không biết nhàm chán. Điều thứ ba người tu theo hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm phải thông suốt hết thảy những pháp môn Phật dạy. Mỗi hành giả khi đã học hiểu rồi thì phải phát tâm tu hành cho đến khi nào thành Phật mới thôi. Điều thứ tư người tu theo hạnh nguyện Bồ tát Quán Thế Âm phải dũng mãnh, kiên cường không thủ ngôi Chánh giác để độ tổng thể chúng sinh đều được thành Phật. Nam mô Bồ tát hương cúng dường. ( 3 lần ) Vị đại sĩ vạn năng : Quan Thế Âm Bồ Tát

THAY LỜI KẾT

Quyển nghi thức Hạnh Nguyện Bồ tát Quán Thế Âm chúng tôi biên soạn chia ra làm ba phần : – Phần đầu chúng tôi tiến hành đọc tụng Kinh hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm để mọi người biết được công hạnh và việc làm của Ngài trong hiện tại mà bắt chước học hỏi và làm theo. – Phần hai chúng tôi biên soạn nghi thức sám hối và phát nguyện gìn giữ 5 điều đạo đức để mỗi người Phật tử y thức được khổ đau do sự giết hại, trộm cướp, lường gạt, tà dâm, nói dối hại người, uống rượu say sưa, dùng những chất kích thích như xì ke, ma túy để làm khổ mình và hại người. Sám hối để biết được lỗi lầm mình đã gây tạo từ vô thủy kiếp đến nay mà tìm cách ngăn dừng, chuyển hoá không cho chúng tái phạm nữa. – Phần ba chúng tôi biên soạn nghi thức sám hối lạy hồng danh Phật và Bồ tát, có sự lý giải rõ ràng về những công hạnh của chư Phật, Bồ tát. Lạy hồng danh Phật và Bồ tát là một chiêu thức hành trì cao tột giúp thân tâm hóa giải những oan khiên, nghiệp báo nhiều đời ngày càng được trong sáng để tất cả chúng ta vừa tiêu trừ nghiệp xấu ác cũ, vừa xâm nhập trí tuệ từ bi của Phật và Bồ tát. Nhờ thần lực gia hộ của những Ngài mà tất cả chúng ta đủ niềm tin và nghị lực để chuyển hóa những phiền muộn, khổ đau thành an nhàn, niềm hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Phương pháp lạy Phật, Bồ tát là kết tinh rực rỡ của giáo lý Phật đà nhằm mục đích giúp cho người đương thời chuyển hóa những bệnh về thân và tâm, làm cho ý thức người hành trì luôn được an ổn nhẹ nhàng và vui vẻ lành mạnh.

Toàn thân năm vóc cúi rạp mình sát đất khi lạy Phật, Bồ tát là một phương pháp thể dục thẩm mỹ rất nhẹ nhàng, toàn thân cử động đồng đều cùng một lúc nên làm máu huyết trong người lưu thông hài hòa. Cách đơn giản nhất là vừa lạy vừa niệm danh hiệu Bồ tát, hoặc vừa lạy vừa theo dõi hơi thở. Chúng ta lạy một cách chậm rãi, từ tốn, hài hòa; đứng lên niệm “Nam mô Bồ tát Quán Thế Âm” và lạy xuống niệm “Nam mô Bồ tát Quán Thế Âm”; cứ như thế chậm rãi vừa lạy, vừa niệm. Ở đây chúng tôi chủ xướng phương pháp lạy Bồ tát, sau khi lạy xong một lạy chúng tôi có nhắc lại công hạnh của mỗi vị để mọi người biết được mà học hỏi và bắt chước làm theo.

Tùy theo thực trạng tất cả chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng lễ lạy làm thế nào cho thích hợp với điều kiện kèm theo của mình. Khi chưa quen tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lạy mỗi ngày tối thiểu 30 lạy và tăng dần cho đến 108 lạy, hoặc hơn nữa thì tốt. Chúng ta nên nhớ, hành giả tu theo pháp lạy Bồ tát phải kiên trì, kiên trì giữ đều đặn. Việc lễ lạy tất cả chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng bất kể chỗ nào cũng được, miễn khoảng trống chỗ đó đủ để ta lạy. Khi lạy hai tay chấp trước ngực, từ từ đưa lên trán rồi đưa trở xuống ngực và lạy xuống sát đất. Đó là sự biểu hiện thân tâm nhất như cung kính lễ. Lúc lạy xuống hai tay, hai chân và trán đều phải chấm đất để tỏ lòng tôn kính, tức 5 phần của thân thể đều được chấm đất. Khi lạy tất cả chúng ta cố gắng nỗ lực tích hợp hòa giải, thân cúi xuống, miệng niệm thương hiệu Bồ tát, tai lắng nghe. Mỗi cử chỉ đều khoan thai, nhã nhặn và cứ như thế đứng lên, quỳ xuống một cách nhẹ nhàng. Phương pháp lạy Phật, Bồ tát là một giải pháp dễ thực hành thực tế và đơn thuần mà lại quyền lợi thiết thực. Đa số những chùa vào mùa định cư kiết hạ của chư Tăng thường tổ chức triển khai cho lạy hồng danh Phật. Hòa thượng Tuyên Hóa khi còn hiện tiền ai muốn phát tâm làm đệ tử Phật Ngài đều cho lạy hồng danh Phật 1000 lạy rồi mới làm lễ quy y, nhờ vậy người con Phật gội rửa thân tâm được trong sáng khi mới vào đạo. Pháp môn lạy Phật, Bồ tát mang lại quyền lợi thiết thực cho cả thân và tâm. Thân thể khỏe mạnh và có năng lực ngăn ngừa những bệnh tật của thời đại. Tinh thần sáng suốt, an nhàn và sống an vui, niềm hạnh phúc. Đây là một pháp môn thực tiễn, mầu nhiệm theo niềm tin khoa học tân tiến có sự tích hợp thuần thục của nhân quả rõ ràng. Thân hoạt động hòa giải hàng loạt làm cho máu huyết trong khung hình lưu thông, nuôi dưỡng những tế bào hoạt động giải trí, đẩy những độc tố ra ngoài. Miệng niệm thương hiệu Bồ tát, tai lắng nghe từng âm thanh vi diệu của Bồ tát tạo ra sự cảm ứng không hề nghĩ bàn. Ai giờ đây có nhân duyên với Bồ tát Quán Thế Âm xin hãy cùng chúng tôi sát cánh để được liên kết yêu thương và sẻ chia đời sống.

1 thought on “Hạnh nguyên và sám hối Quan Thế Âm”

  1. Pingback: Đấu Trường Ma Thuật: Đại Chiến - Thabet

Leave a Comment

Your email address will not be published.