Phụ lục các bài Sám, Văn Phát Nguyện

SÁM PHÁT NGUYỆN
Đệ tử chúng con từ vô thỉ
Gây bao tội ác bởi lầm mê,
Đắm trong sanh tử đã bao lần,
Nay đến trước đài Vô thượng giác:
Biển trần khổ lâu đời luân lạc.
Với sanh linh vô số điêu tàn,
Sống u hoài trong kiếp lầm than,
Con lạc lõng không nhìn phương hướng,
Đàn con dại, từ lâu vất vưởng,
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng,
Xin hướng về núp bóng từ quang,
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước,
Bao tội khổ trong đường ác trược,
Vì tham, sân, si, mạn gây nên,
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyện.
Xin sám hối để lòng thanh thoát.
Trí huệ quang minh như nhựt nguyệt
Từ bi vô lượng cứu quần sanh,
Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình,
Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi,
Theo gót Ngài vượt qua khổ ải,
Nương thuyền từ vượt bể ái hà,
Nhớ lời Ngài: “bờ giác không xa”,
Hành thập thiện cho đời tươi sáng,
Bỏ việc ác cho đời quang đảng,
Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân,
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng,
Con nguyện được sống đời rộng rãi,
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi,
Hình bóng người cứu khổ chúng sanh
Để theo Ngài trên bước đường lành,
Chúng con khổ nguyền xin cứu khổ,
Chúng con khổ nguyền xin tự độ,
Ngoài tham lam, sân hận ngập trời.
Phá si mê trí huệ tuyệt vời,
Con nhớ Đức Di Đà Lạc quốc
Phật A Di Đà thân kim sắc
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm.
Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô-số Bồ-tát hiện ở trong
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

Nam-mô Tây phương Cực Lạc quốc tế, Đại từ, Đại bi A Di Đà Phật .

SÁM QUY MẠNG
Quy mạng thập phương Điều Ngự Sư
Diễn dương thanh tịnh Vi diệu pháp
Tam thừa tứ quả giải thoát Tăng.
Nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ
Để tử chúng đẳng
Tự vi chơn tánh
Uổng nhập mê lưu
Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm
Trục sắc thanh nhi tham nhiễm
Thập triền thập sử
Tích thành hữu lậu chi nhân
Lục căn, lục trần
Vọng tác vô biên chi tội
Mê luân khổ hải
Thâm nịch tà đồ
Trước ngã đam nhân
Cử uổng thố trực
Lụy sanh nghiệp chướng
Nhứt thiết khiên vưu
Ngưỡng Tam Bảo dĩ từ bi
Lịch nhứt tâm nhi sám hối
Sở nguyện Năng Nhơn chẩn bạt
Thiện hữu đề huề
Xuất phiền não chi thâm uyên
Đáo Bồ Đề chi bỉ ngạn
Thử thế phước cơ mạng vị
Các nguyện xương long
Lai sanh trí chủng linh miêu
Đồng hi tăng tú
Sanh phùng trùng quốc
Trưởng ngộ minh sư
Chánh tín xuất gia
Đồng chơn nhập đạo
Lục căn thông lợi
Tam nghiệp thuần hòa
Bất nhiễm thế duyên
Thường tu Phạm hạnh
Chấp trì cấm giới
Trần nghiệp bất xâm
Nghiêm hộ oai nghi
Quyên phi vô tổn
Bất phùng bát nạn
Bất khuyết tứ duyên
Bát-nhã trí dĩ hiện tiền
Bồ Đề tâm nhi bất thối
Tu tập chánh pháp
Liễu ngộ Đại Thừa
Khai Lục Độ chi hạnh môn
Việt tam kỳ chi kiếp hải
Kiến pháp tràng ư xứ xứ
Phá nghi võng ư trùng trùng
Hàng phục chúng ma
Thiệu long Tam Bảo
Thừa sự thập phương chư Phật
Vô hữu bì lao
Tu học nhứt thiết Pháp môn
Tất giai thông đạt
Quảng tác phước huệ
Phổ lợi trần sa
Đắc lục chủng chi thần thông
Viên nhất sanh chi Phật quả.
Nhiên hậu bất xả pháp giới
Biến nhập trần lao
Đẳng Quan Âm chi từ tâm
Hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải
Tha phương thử giới
Trục loại kỳ hình
Ứng hiện sắc thân
Diễn dương diệu pháp
Nê-lê khổ thú
Ngạ quỉ đạo trung
Hoặc phóng đại quang minh
Hoặc biến chư thần biến
Kỳ hữu kiến ngã tướng
Nãi chí văn ngã danh
Giai phát Bồ Đề tâm
Vĩnh xuất luân hồi khổ
Hỏa hoạch băng hà chi địa
Biến tác hương lâm
Ẩm đồng thực thiết chi đồ
Hóa sanh Tịnh-độ
Phi mao đới giác
Phụ trái hàm oan
Tận bãi tân toan
Hàm triêm lợi lạc
Tật dịch thế nhi hiện vi dược thảo
Cứu liệu trầm kha
Cơ cẩn thời nhi hóa tác đạo lương
Tế chư bần nỗi
Đản hữu lợi ích
Vô bất hưng sùng.
Thứ kỳ lũy thế oan thân
Hiện tồn quyến thuộc
Xuất tứ sanh chi khốt một
Xả vạn kiếp chi ái triền
Đẳng dữ hàm sanh
Tề thành Phật đạo.
Hư không hữu tận
Ngã nguyện vô cùng
Tình dữ vô tình
Đồng viên chủng trí.

SÁM KHỂ THỦ
Khể thủ Tây Phương An-lạc quốc,
Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư
Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh
Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.
Đệ tử chúng đẳng
Phổ vị tứ ân tam hữu
Pháp giới chúng sanh
Cầu ư chư Phật
Nhứt thừa vô thượng
Bồ đề đạo cố
Chuyên tâm trì niem
A Di Đà Phật
Vạn đức hồng danh
Kỳ sanh Tịnh Độ
Hựu dĩ nghiệp trọng phước khinh
Chướng thâm huệ thiển
Nhiễm tâm dị xí
Tịnh đức nan thành
Kim ư Phật tiền
Kiều cầu ngũ thể
Phi lịch nhứt tâm
Đầu thành sám hối
Ngã cập chúng sanh
Khoáng kiếp chí kim,
Mê bổn tịnh tâm
Túng tham sân si
Nhiễm uế tam nghiệp
Vô lượng vô biên
Sở tác tội cấu
Vô lượng vô biên
Sở kết oan nghiệp
Nguyện tất tiêu diệt
Tùng ư kim nhật
Lập thâm thệ nguyện
Viễn ly ác pháp
Thệ bất cánh tạo
Cần tu thánh đạo
Thệ bất thối đọa
Thệ thành Chánh Giác
Thệ độ chúng sanh
A Di Đà Phật
Dĩ từ bi nguyện lực
Đương chứng tri ngã
Đương ai mẫn ngã
Đương gia bị ngã
Nguyện thiền quán chi trung
Mộng mị chi tế
Đắc kiến A Di Đà Phật
Kim sắc chi thân
Đắc lịch A Di Đà Phật,
Bảo nghiêm chi độ
Đắc mông A Di Đà Phật
Cam lồ quán đảnh
Quang minh chiếu thân
Thủ ma ngã đầu
Y phú ngã thể
Sử ngã túc chướng tự trừ
Thiện căn tăng trưởng
Tật vô phiền não
Đốn phá vô minh
Viên giác diệu tâm
Hoắc nhiên khai ngộ
Tịch quang chơn cảnh
Thường đắc hiện tiền
Chí ư lâm dục mạng chung
Dự tri thời chí
Thân vô nhứt thiết
Bệnh khổ ách nạn
Tâm vô nhứt thiết
Tham luyến mê hoặc
Chư căn duyệt dự
Chánh niệm phân minh
Xả báo an tường
Như nhập thiền định
A Di Đà Phật
Dữ Quan Âm Thế Chí
Chư thánh hiền chúng
Phóng quang tiếp dẫn
Thùy thủ đề huề
Lâu các tràng phan
Dị hương thiên nhạc
Tây phương Thánh cảnh
Chiếu thị mục tiền
Linh chư chúng sanh
Kiến giả văn giả
Hoan hỷ cảm thán
Phát Bồ Đề tâm
Ngã ư nhĩ thời
Thừa Kim Cang đài
Tùy tùng Phật hậu
Ư đờn chỉ khoảnh
Sanh Cực Lạc quốc
Thất bảo trì nội
Thắng liên hoa trung
Hoa khai kiến Phật
Kiến chư Bồ-tát
Văn diệu Pháp âm
Hoặch vô sanh nhẫn
Ư tu du gian
Thừa sự chư Phật
Thân mông thọ ký
Đắc thọ ký dĩ
Tam thân tứ trí
Ngũ nhãn lục thông
Vô lượng bách thiên
Đà La Ni môn
Nhứt thiết công đức
Giai tất thành tựu
Nhiên hậu bất vi an dưỡng
Hồi nhập Ta Bà
Phân thân vô số
Biến thập phương sát
Dĩ bất khả tư nghì
Tự tại thần lực
Chủng chủng phương tiện
Độ thoát chúng sanh
Hàm linh ly nhiễm
Hoàn đắc tịnh tâm
Đồng sanh Tây phương
Nhập bất thối địa
Như thị đại nguyện
Thế giới vô tận
Chúng sanh vô tận
Nghiệp cập phiền não
Nhứt thiết vô tận
Ngã nguyện vô tận
Nguyện kim lễ Phật phát nguyện
Tu trì công đức
Hồi thí hữu tình
Tứ ân tổng báo
Tam hữu tề tư
Pháp giới chúng sanh
Đồng viên chủng trí.

SÁM QUY MẠNG (DIỄN NGHĨA)
Quy mạng mười phương Vô-thượng-giác
Pháp mầu vi diệu đã tuyên dương
Thánh Tăng bốn quả ba thừa độ
Duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương.
Ngược dòng chân tính từ lâu,
Chúng con trôi nổi biển sầu sông mê.
Thấy đâu lối thoát đường về,
Bập bềnh sóng nước chưa hề đoái lui.
Nguyên nhân hữu lậu gây rồi,
Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra.
Biết đâu nẻo chính đường tà,
Oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu.
Nay con khẩn thiết cúi đầu,
Phơi bày sám hối cần cầu Hồng ân.
Chí thành cầu đấng Năng Nhân,
Từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài.
Nguyện cùng thiện hữu ra khơi,
Tìm lên bờ giác lìa nơi não phiền.
Kiếp này xin nguyện xây thêm,
Cao tòa phúc đức vững nền đạo tâm.
Chờ mong đạo nghiệp vun trồng,
Từ bi trí tuệ nẩy mầm tốt tươi.
Kiếp sau xin được làm người,
Sinh ra gặp pháp sống đời chân tu.
Dắt dìu nhờ bậc minh sư,
Nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia.
Sáu căn ba nghiệp thuần hòa,
Không vương tục lụy theo đà thế nhân.
Một lòng tấn đạo nghiêm thân,
Giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lánh xa.
Oai nghi phong độ chói lòa,
Lòng từ hộ mạng trước là vi sanh.
Lại thêm đầy đủ duyên lành,
Bao nhiêu tai nạn biến thành hư không.
Bồ-đề nguyện kết một lòng,
Đài sen Bát Nhã Chân Không hiện tiền.
Nhờ công tu tập tinh chuyên,
Đại thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm.
Thoát ngoài kiếp hải trầm luân,
Hoằng khai lục độ hạnh môn cứu người.
Đạo tràng dựng khắp nơi nơi,
Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không.
Tà ma hàng phục đến cùng,
Truyền đăng Phật Pháp nối dòng vô chung.
Vâng làm Phật sự mười phương
Không vì lao nhọc, nản đường tinh chuyên.
Bao nhiêu diệu pháp thâm huyền,
Thảy đều thực hiện siêu nhiên độ mình.
Rồi đem phúc tuệ độ sinh,
Chứng nên Phật quả, hoàn thành Pháp thân.
Tùy cơ ứng biến cõi trần,
Phân thân vô số độ dần chúng sinh.
Nước Từ rưới khắp nhân thiên,
Mênh mông biển Hạnh lời nguyền độ tha.
Khắp hòa thế giới gần xa,
Diễn dương diệu pháp, trước là độ sinh.
Những nơi khổ thú trầm luân,
Hào quang chiếu diệu hiện thân tốt lành.
Chỉ cần thấy dạng nghe danh,
Muôn loài thoát khỏi ngục hình đớn đau.
Phát lời nguyện ước cao sâu,
Muôn nghìn khổ địa thảy đều tiêu tan.
Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan,
Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sinh,
Đều nhờ thần lực oai linh,
Sương tan núi biếc bình minh rạng ngời.
Thuốc thang cứu cấp cho đời,
Áo cơm cứu giúp cho người bần dân.
Bao nhiêu lợi ích hưng sùng,
An vui thực hiện trong vòng trầm luân.
Bao nhiêu quyến thuộc thân oan
Cũng nguyền vượt biển trần gian nổi chìm.
Xa lìa ái nhiễm liên miên,
Đoạn trừ những mối phược triền thân tâm.
Vun trồng đạo nghiệp thiện nhân,
Cùng bao loài khác pháp thân hướng về.
Hư không dù có chuyển di,
Nguyện con muôn kiếp không hề lung lay.
Nguyện cầu vạn pháp xưa nay,
Hoàn thành trí nghiệp vững cây Bồ-đề.

BÀI TỤNG KHÁNH ĐẢN
Đệ tử hôm nay
Gặp ngày Khánh đản
Một dạ vui mừng
Cúi đầu đảnh lễ
Thập phương Tam thế
Điều-ngự Như Lai
Cùng Thánh, Hiền, Tăng
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh
Bởi thiếu nhơn lành
Thảy đều sa đọa
Tham thân chấp ngã
Quên hẳn đường về
Tình ái si mê
Tù trong lục đạo
Trăm dây phiền não
Nghiệp báo không cùng
Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhơn
Dũ lòng lân mẫn
Không nỡ sinh linh thiếu phước
Nặng kiếp luân hồi
Đêm dày tăm tối
Đuốc tuệ rạng soi
Nguyện cứu muôn loài
Pháp dùng phương tiện
Ta-bà thị hiện
Thích chủng thọ sinh
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo
Ba mươi hai tướng tốt
Vừa mười chín tuổi xuân
Lòng từ ái cực thuần
Chí xuất trần quá mạnh
Ngai vàng quyết tránh
Tìm lối xuất gia
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa
Chứng thành đạo quả
Hàng phục ma binh
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ
Chúng con nguyền
Dứt bỏ dục tình ngoan cố
Học đòi đức tánh quang minh
Cúi xin Phật tổ giám thành
Từ bi gia hộ
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh
Chóng thành đạo cả.

SÁM THẬP PHƯƠNG (DIỄN NGHĨA)
Ba đời mười phương Phật
A Di Đà bậc nhất
Chín phẩm độ chúng sanh
Oai đức không cùng cực
Con nay vị hương linh
Sám hối ba nghiệp tội
Phàm được bao phước thiện
Chí tâm nguyện hồi hướng
Nguyện cùng người niệm Phật
Vãng sanh nước Cực-lạc
Thấy Phật ngộ pháp tánh
Phát tâm Đại Bồ Đề
Đoạn vô biên phiền não
Tu vô lượng pháp môn
Thệ nguyện độ chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo.

SÁM PHÁT NGUYỆN
Một lòng quy kính,
Phật A Di Đà,
Thế giới Cực Lạc,
Nguyện lấy hào quang,
Trong sạch soi cho,
Lấy thệ Từ bi,
Mà nhiếp thọ cho,
Con nay chánh niệm,
Niệm hiệu Như Lai,
Vì đạo Bồ-đề,
Cầu sinh Tịnh độ.
Phật xưa có thệ :
“Nếu có chúng sinh
Muốn sinh nước ta,
Hết lòng tín nguyện,
Cho đến mười niệm,
Nếu chẳng đặng sinh
Chẳng thành Chánh Giác”.
Do vì nhân duyên,
Niệm hiệu Phật nầy,
Được vào trong bể,
Đại thệ Như Lai,
Nhờ sức Từ bi,
Các tội tiêu diệt,
Căn lành tăng trưởng.
Khi mạng gần chung,
Biết trước giờ chết,
Thân không bệnh khổ,
Tâm không tham luyến,
Ý không điên đảo,
Như vào thiền định.
Phật và Thánh chúng,
Tay nâng kim đài,
Cùng đến tiếp dẫn,
Trong khoảng một niệm,
Sinh về Cực Lạc,
Sen nở thấy Phật,
Liền nghe Phật thừa,
Chóng mở Phật tuệ,
Khắp độ chúng sinh,
Trọn Bồ-đề nguyện.
Chúng sinh không số lượng,
Thệ nguyện đều độ khắp.
Phiền não không cùng tận,
Thệ nguyện đều dứt sạch.
Pháp môn không kể xiết,
Thệ nguyện đều tu học.
Phật đạo không gì hơn,
Thệ nguyện được viên thành.

SÁM PHÁT NGUYỆN (QUY-Y TAM BẢO)
Đệ tử hôm nay quỳ trước điện,
Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn,
Đã bao phen sanh tử dập dồn,
Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo,
Thế Tôn đã đinh ninh di giáo,
Mà con còn đắm đuối mê say,
Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày,
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh,
Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh,
Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go,
Thân ham dùng gấm vóc sa sô,
Ý mơ tưởng bao la vũ trụ,
Bởi lục dục lòng tham không đủ,
Lấp che mờ trí tuệ từ lâu,
Hôm nay con giác ngộ hồi đầu,
Xin sám hối phơi bày tỏ rõ,
Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ,
Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê,
Trước đài sen thành kính hướng về,
Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo,
Phật giới cấm chuyên trì chu đáo,
Dứt tận cùng cội rễ vô minh,
Chí phàm phu tự lực khó thành,
Cầu đức Phật từ bi gia hộ,
Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ,
Con dốc lòng vì đạo hy sinh,
Nương Từ quang tìm đến Bảo thành,
Đặng tự giác giác tha viên mãn.

SÁM KHỂ THỦ (DIỄN NGHĨA)
Cúi đầu đảnh lễ, đấng Đại Từ Tôn,
Tiếp dẫn chúng sinh về nước An-lạc,
Đệ tử phát nguyện, nguyện được vãng sanh,
Xin nguyện Từ bi, xót thương gia hộ.
Đệ tử khắp vì,
Bốn ơn ba cõi,
Pháp giới chúng sinh,
Cầu đạo Bồ đề,
Nhứt thừa vô thượng,
Chuyên tâm trì niệm,
A Di Đà Phật,
Muôn đức Hồng danh,
Cầu sinh Tịnh độ.
Đệ tử phước cạn nghiệp sâu,
Chướng dày huệ mỏng,
Nhiễm tâm dễ khởi,
Tịnh đức khó thành,
Nay xin một lòng,
Tin thành sám hối.
Đệ tử trải bao số kiếp,
Mê tâm bản tịnh,
Phóng tham sân si,
Nhiễm ố ba nghiệp,
Vô lượng vô biên,
Kết các oán nghiệp,
Nguyện xin tiêu diệt.
Đệ tử từ nay,
Lập nguyện sâu bền,
Xa lìa pháp ác,
Thề chẳng tái phạm,
Siêng tu Thánh đạo,
Thề không thối đọa,
Thề thành chánh giác,
Thề độ chúng sinh.
A Di Đà Phật,
Lấy từ bi nguyện lực,
Xin chứng giám cho,
Xin thương tưởng cho,
Xin gia hộ cho :
Nguyện lúc thiền quán,
Hay trong chiêm bao,
Được thấy A Di Đà Phật,
Thân vàng chói sáng,
Được sanh A Di Đà Phật,
Cõi nước Bảo nghiêm,
Được ơn A Di Đà Phật,
Cam lồ quán đảnh,
Hào quang chiếu thân,
Tay rờ đỉnh đầu,
Y che thân thể,
Khiến cho đệ tử,
Tội chướng tiêu trừ,
Căn lành tăng trưởng,
Sạch dứt phiền não,
Liền phá vô minh,
Viên giác diệu tâm,
Bỗng nhiên khai ngộ,
Cảnh chơn tịch quang,
Thường được hiện tiền.
Khi mạng gần chung,
Biết trước giờ chết,
Thân không hết thảy
Bệnh khổ ách nạn;
Tâm không hết thảy
Tham luyến mê hoặc;
Các căn vui đẹp,
Chánh niệm phân minh,
Bỏ báo thân này,
An như thiền định.
A Di Đà Phật
Cùng Quán Âm, Thế Chí,
Các bậc Hiền Thánh,
Phóng quang tiếp dẫn,
Dìu dắt đề huề,
Tràng phan lâu các,
Hương lạ nhạc trời,
Cảnh Phật Tây phương,
Rõ bày trước mắt,
Khiến cho chúng sinh,
Kẻ thấy người nghe,
Hoan hỉ cảm thán,
Phát Bồ-đề tâm.
Đệ tử lúc ấy,
Ngồi đài Kim Cang,
Theo hầu sau Phật,
Trong một khoảnh khắc,
Sinh về Cực-lạc,
Giữa hoa sen xinh,
Trong ao bảy báu,
Sen nở thấy Phật,
Thấy các Bồ-tát,
Nghe dạy pháp mầu,
Khiến chứng được quả,
Vô sinh Pháp nhẫn.
Ở trong giây phút,
Thừa sự chư Phật,
Thân được thọ ký,
Thọ ký đã xong,
Tam thân tứ trí,
Ngũ nhãn lục thông,
Trăm ngàn vô lượng,
Đà-la-ni môn,
Hết thảy công đức,
Đều được thành tựu.
Rồi sau đệ tử,
Lòng nương An-dưỡng,
Trở lại Ta-bà,
Phân thân vô số,
Cùng khắp mười phương,
Thần lực tự tại,
Không thể nghĩ nghì,
Dùng các phương tiện,
Độ thoát chúng sinh,
Khiến lìa lòng nhiễm,
Trở lại tánh chơn,
Đồng sinh Tây phương,
Chứng bậc bất thối.
Đại nguyện như vậy,
Thế giới không cùng,
Chúng sinh không cùng,
Nghiệp và phiền não,
Hết thảy không cùng,
Nguyện lực đệ tử,
Cũng lại không cùng.
Nay xin lễ Phật
Phát nguyện tu trì
Công đức khắp thí hữu tình,
Rộng báo bốn ơn,
Giúp cùng ba cõi,
Pháp giới chúng sinh,
Đồng viên chủng trí.

SÁM NGÃ NIỆM (DIỄN NGHĨA)
Nghĩ con trải tự kiếp nào,
Chơn tâm mất hết trần lao khởi hoài,
Đường sanh nẻo tử vãng lai,
Thay hình đổi dạng gặp tai nạn liền,
Chút lành nhờ có túc duyên,
Làm người lại được pháp truyền xuất gia,
Hình dung tuy giống Tăng-già,
Hủy trai phá giới tạo ra tội nhiều,
Sát sanh hại vật đủ điều,
Tham mùi huyết nhục tưng tiu xác phàm,
Của người buông dạ tham lam,
Của trong Tam Bảo dụng làm của riêng,
Khởi tâm tà ác liền liền,
Rượu ngon gái đẹp càng ghiền càng ưa,
Khinh Tăng hủy báng Phật thừa,
Mẹ cha thầy bạn, ơn xưa bạc tình,
Khoe hay che lỗi của mình,
Sự người tốt đẹp lại sanh chê gièm,
Đường danh nẻo lợi đua tìm,
Thị phi nhơn ngã móng niềm đấu tranh,
Lòng xằng dạ quấy hằng sanh,
Khinh phù tán loạn vọng tình khởi luôn,
Sự đời siêng sắn luôn luôn,
Sự mình tụng niệm ra tuồng giễu chơi,
Bề ngoài đạo đức lòe đời,
Mà trong ngã mạn khinh người dám ghê.
Biếng lười chỉ thích ngủ nghê,
Tham lam bỏn xẻn ai chê cũng lỳ,
Gốc nhơ nơi ruộng ích chi,
Thây trôi giữa biển mấy khi cửu đình ?
Đã không chút phước đỡ mình,
Trong ba đường ác, khổ hình phải sa.
Ngửa mong đức Phật Di Đà,
Quan Âm, Thế Chí hai tòa Thánh Tăng,
Phóng quang soi xuống cõi trần,
Thương mà cứu độ cho thân mạng nầy,
Tội tình kiếp trước đến nay,
Sáu căn ba nghiệp tội gì cũng vong,
Tỏ lòng tội tánh trống không,
Một màu pháp giới vốn đồng thanh quang.

VĂN CHÚC TÁN HỘ PHÁP
Thiên A Tu La Dược Xoa đẳng
Lai thính Pháp giả ứng chí tâm
Ủng hộ Phật pháp sử trường tồn
Các các cần hành Thế Tôn giáo
Chư hữu tín đồ lai chí thử
Hoặc tại địa thượng hoặc hư không
Thường ư nhân thế khởi từ tâm
Trú dạ từ thân y pháp trụ
Nguyện chư thế giới thường an ổn
Vô biên phước trí ích quần sanh
Sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ
Viễn ly chúng khổ quy viên tịch
Hằng dụng giới hương đồ khuynh thể
Thường trì định phục dĩ tư thân
Bồ-đề diệu hoa biến trang nghiêm
Tùy sở trụ xứ thường an lạc.

BÀI TỐNG TÁNG
Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán,
Kiếp phù sanh tụ tán mấy lăm hồi,
Người đời có biết chăng ôi !
Thân người tuy có, có rồi hoàn không.
Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng,
Mơ màng trong một giấc nồng mà chi,
Làm cho buồn bã thế ni,
Hình dung mới đó bữa nay đâu rồi,
Khi nào đứng đứng ngồi ngồi,
Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô,
Khi nào du lịch giang hồ,
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài,
Khi nào lược giắt trâm cài,
Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang,
Khi nào trao ngọc chuốt vàng,
Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh,
Khi nào mắt đẹp mày thanh,
Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu,
Khi nào lên các xuống lầu,
Bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh,
Khi nào liệt liệt oanh oanh,
Bây giờ một trận tan tành gió mưa,
Khi nào ngựa lọc xe lừa,
Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng,
Khi nào ra trướng vào màn,
Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa,
Khi nào mẹ mẹ cha cha,
Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng,
Khi nào vợ vợ chồng chồng,
Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn,
Khi nào cháu cháu con con,
Bây giờ hai ngã nước non xa vời,
Khi nào cốt nhục vẹn mười,
Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì,
Khi nào bạn hữu sum vầy,
Bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiu,
Cái thân như tất bóng chiều,
Như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi,
Xưa ông Bành Tổ sống đời,
Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu,
Sang mà đến bực Công Hầu,
Giàu mà đến bực bấy lâu Thạch Sùng,
Nghèo mà đói khát lạnh lùng,
Khổ mà tóc cháy da phồng trần ai,
Phù du sớm tối một mai,
Giàu sang cũng thác xạt xài cũng vong,
Thông minh tài trí anh hùng,
Si mê dại dột cũng chung một gò,
Biển trần nhiều nổi gay go,
Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê,
Sự đời nên chán nên chê,
Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn,
Vong hồn ơi, hỡi vong hồn,
Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa,
Tỉnh rồi một giấc say sưa,
Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về,
Hồn về Cực Lạc nước kia,
Cho xa hang quỷ mà lìa kiếp ma,
Nhờ ơn đức Phật Di Đà,
Phóng ra một ngón chói lòa hào quang,
Trong khi tiếp dẫn rõ ràng,
Dắt hồn ra khỏi sáu đàng nghiệp nhơn,
QUÁN ÂM BỒ TÁT vui mừng,
Tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài,
Với cùng THẾ CHÍ các ngài,
Cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng,
Có bảo cái, có tràng phan,
Có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây,
Có Trời các cõi truy tùy,
Có đờn, có trống, rước đi một đường,
Rước về đến cảnh Tây phương,
Có ao thất bảo có hương ngũ phần,
Lưu-ly có đất sáng ngần,
Ma-ni có nước trong tần chảy quanh,
Thất trân có bảy lớp thành,
Bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu,
Có ngân các, có kim lầu,
Có chim nói pháp diệu mầu dễ nghe,
Nghe rồi tỏ đạo Bồ-đề,
Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền,
Đã sanh về chín phẩm sen,
Mấy tai cũng xảy, mấy duyên cũng tròn,
Phật như thể mẹ tìm con,
Con mà gặp mẹ lại còn lo chi,
Lầu vàng đài các thiếu gì,
Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu,
Không ơn, không oán, không sầu,
Không già, không chết, có đâu luân hồi,
Tánh xưa nay đã tỏ rồi,
Gương xưa rày đã lau chùi trần ô,
Tu hành phải đợi kiếp mô,
Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ,
Lựa là phải lựa thiền cơ,
Mà đèn trí huệ để lờ đi đâu
Mấy lời hộ niệm trước sau,
Nguyện cho thành Phật mau mau nữa mà,
Phân thân ra khỏi TA BÀ,
Từ bi tiếp độ những là chúng sanh.

Chia sẻ

  • More

Leave a Comment

Your email address will not be published.