Thích Tịnh Không – Wikipedia tiếng Việt

Thích Thượng Tịnh Hạ Không (淨空; pinyin: Jìngkōng sinh vào tháng 2 năm 1927), tục danh Từ Nghiệp Hồng (徐業鴻), pháp danh Giác Tịnh (覺淨), tự Tịnh Không (淨空), người trấn Dịch Trì huyện Lư Giang thuộc tỉnh An Huy, hoằng dương Pháp môn Tịnh Độ, đến nay giảng kinh đã hơn 50 năm. Hòa thượng tiên phong trong việc áp dụng kĩ thuật truyền thông đa phương tiện Internet để phổ cập Phật học với trọng tâm là pháp môn Tịnh Độ. Các bài giảng của Hòa thượng có thể tìm thấy phổ biến trên youtube bằng nhiều thứ tiếng khác nhau[1][2].

Hoà Thượng Tịnh Không chuyên giảng Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh 《 佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 》 do cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập thành công xuất sắc năm bản dịch Vô Lượng Thọ Kinh 《 無量壽經 》 của 5 triều đại Trung Hoa. Hoà thượng nhấn mạnh vấn đề rằng Phật giáo là Giáo dục đào tạo của Phật Đà dựa vào trí tuệ và từ bi để thành đạo, chứ không phải là tôn giáo mê tín dị đoan dị đoan .
Tịnh Không thế danh là Từ Nghiệp Hồng, sinh năm 1927, tại huyện Lông Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Thời niên thiếu ông sống và học tập tại tỉnh Phúc Kiến và Quý Châu .

Năm 1949 ông định cư tại Đài Loan, làm việc tại Thực Tiễn Học Xá.

Từ năm 1956 – 1959 Tịnh Không học Mật Tông với Đại sư Chương Gia .

Từ năm 1959 – 1969 Tịnh Không học Phật học với cư sĩ Lý Bỉnh Nam.

Năm 1959 ông được chế độ tại chùa Lâm Tế – Đài Bắc – Đài Loan, pháp danh là Tịnh Giác, pháp tự là Tịnh Không.

Sau khi thọ cụ túc giới, và đây cũng chính là khởi đầu trong suốt quy trình giảng kinh thuyết pháp. Ngoài việc tinh thông tầm cỡ Đại Thừa, ông nghiên cứu và điều tra những tầm cỡ những tôn giáo khác như : Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Nho giáo … nên đã khởi xướng kiến thiết xây dựng mối đoàn kết 9 tôn giáo tại Nước Singapore như một đại gia đình, và cũng là người chú trọng thôi thúc tự do đoàn kết những tôn giáo và những dân tộc bản địa khác. Ngoài ra, ông còn cùng đệ tử là Pháp Sư Ngộ Đạo xây dựng Tịnh Tông Học Hội trên toàn quốc tế do cư sĩ Lý Bỉnh Nam khởi xướng .Hòa Thượng Tịnh Không được xem là người có công phục hưng Tịnh độ tông với việc góp sức cả cuộc sống mình cho việc điều tra và nghiên cứu, thực hành thực tế và truyền bá pháp môn Tịnh Ðộ, là một pháp môn mà ông đã đạt được những thành tựu lớn nhất .
Hoà Thượng Tịnh Không ( Chin Kung ) là tác giả của những quyển sách sau : [ 3 ]

  • The Art of Living (Tạm dịch: Nghệ thuật sống)
  • Buddhism as an Education (Tạm dịch: Phật giáo là một nền giáo dục)
  • Buddhism: The Awakening of Compassion and Wisdom (Tạm dịch: Phật giáo: Sự thức tỉnh của từ bi và trí tuệ)
  • The Collected Works of Master Chin Kung (Tạm dịch: Pháp Ngữ của Hoà Thượng Tịnh Không)
  • Path to True Happiness (Tạm dịch: Con đường đến hạnh phúc chân thực)
  • To Understand Buddhism (Tạm dịch: Để thấu hiếu Phật giáo)

Leave a Comment

Your email address will not be published.