phạm lỗi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Từ đó tôi bận rộn với việc phạm lỗi vì cha

From then on, I was busy committing sins for Dad.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng Chúa Giê-su dạy rằng chúng ta nên tha thứ người nào phạm lỗi với mình.

But Jesus taught that we should forgive those who do wrong to us.

jw2019

Ta phạm lỗi và phải sống với nó.

We’ve made our mistakes and survived them.

OpenSubtitles2018. v3

Bợi vì tôi cần phạm lỗi.

Because I need to sin.

OpenSubtitles2018. v3

Khi cần thiết, cũng cần phải thú tội với người hay những người mà mình đã phạm lỗi.

When necessary, sins should be confessed to the person or persons sinned against.

LDS

Một số giáo phái thuộc các đạo tự xưng theo đấng Christ đã phạm lỗi này.

This was a mistake made by a number of Christendom’s denominations.

jw2019

Khi phạm lỗi, chúng ta muốn Đức Chúa Trời khoan dung với mình.

When we make mistakes, we want God to forgive us.

jw2019

Ngài có xem chúng ta là người có lòng trọn vẹn dù chúng ta phạm lỗi lầm không?

Will God view us as having a complete heart, despite mistakes we make?

jw2019

Nếu phạm lỗi, hãy nhanh chóng thú nhận và sửa sai.

If you make a mistake, be quick to speak up and correct the situation.

jw2019

Một pha phạm lỗi tệ hại.

That’s a terrible foul.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ấy có quyết tâm không tái phạm lỗi lầm không?

Is he firmly resolved not to repeat the wrong?

jw2019

♫ Và tốt nhất là đừng phạm lỗi lần nữa ♫

♫ And there’d better not be a next time ♫

ted2019

Khi chúng ta phạm lỗi

When We Err

jw2019

(b) Sau khi Phi-e-rơ phạm lỗi, tại sao Đức Giê-hô-va tiếp tục dùng ông?

(b) After Peter’s mistake, why did Jehovah continue to use Peter?

jw2019

Nhưng một anh em cùng đức tin có thể “tình-cờ phạm lỗi”.

But a fellow believer may take “some false step before he is aware of it.”

jw2019

(Gia-cơ 3:2) Chúng ta có thể phạm lỗi mà không hề biết.

(James 3:2) We could be about to take a ruinous false step and be completely unaware of it.

jw2019

Cô hãy thừa nhận mình đã phạm lỗi đi.

Admit you made a mistake.

OpenSubtitles2018. v3

Còn nếu chúng ta đã phạm lỗi nào đó, như Phi-e-rơ đã phạm, thì sao?

What if we have erred in some way, even as Peter did?

jw2019

Nhưng nếu có một người bạn thân phạm lỗi với bạn và xin tha thứ thì sao?

But what if a close friend of yours erred against you and begged for forgiveness?

jw2019

Nhưng họ đã phạm lỗi lầm nghiêm trọng và họ biết điều đó.

But they had fallen far in life, and they knew it.

jw2019

Và quyết giữ mình không phạm lỗi lầm.

And I will keep myself from error.

jw2019

phạm lỗi nên ông không thấy được những điều mình mong đợi bấy lâu!

Then, because Moses erred on that one occasion, he would not get to experience what he had been expecting for so long!

jw2019

Nhưng họ vẫn phạm lỗi.

But they’re still stalling.

OpenSubtitles2018. v3

Mình có sẵn sàng tha thứ cho những ai phạm lỗi với mình không?”.

Am I ready to forgive those who sin against me personally?’

jw2019

Chúng ta đâu muốn phạm lỗi.

We did not ask for our sins.

OpenSubtitles2018. v3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *