Chức năng nhiệm vụ

1. Tên gọi, biểu trưng:

Bạn đang đọc: Chức năng nhiệm vụ

1.1 Tên gọi :

Tên tiếng việt : Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An ( viết tắt là : Liên minh HTX Nghệ An ) .

Tên giao dịch Quốc tế:  Nghệ An Cooperative Alliance (viết tắt: NCA)

1.2 Biểu trưng : Theo biểu trưng của Liên minh HTX Việt Nam.

Liên minh HTX là tổ chức kinh tế – xã hội  có tư cách pháp nhân thuộc hệ thống tổ chức Liên minh HTX Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Trụ sở của Liên minh HTX Tỉnh Nghệ An : Số 13 – Đường Nguyễn Sỹ Sách – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An. Điện thoại : 0383.842.848. Fax : 0383.842.848 .

2

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Căn cứ luật HTX năm 2012, Điều lệ Liên minh HTX Nước Ta, trách nhiệm Tỉnh uỷ, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giao, Liên minh HTX Nghệ An có những tính năng, trách nhiệm và quyền hạn sau đây .

2.1 –

  Chức năng: 

2.1.1 Đại diện và bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của những thành viên ;

2.1.2 Tuyên truyền hoạt động tăng trưởng Hợp tác xã Liên hiệp Hợp tác xã, Doanh nghiệp ( gồm có những mô hình Công ty và Doanh nghiệp tư nhân ), Làng nghề, viết tắt là : HTX, Liên hiệp HTX, Doanh Nghiệp và Làng nghề .

2.1.3 Hỗ trợ và cung ứng những dịch vụ thiết yếu cho sự hình thành và tăng trưởng của những cơ sở kinh tế tài chính HTX, Liên hiệp HTX, Doanh Nghiệp, làng nghề và thành viên ;

2.1.4 Tham gia thiết kế xây dựng chủ trương có tương quan ;

2.1.5 Đại diện cho những thành viên trong quan hệ hoạt động giải trí phối hợp với những tổ chức triển khai trong và ngoài nước theo lao lý của pháp lý .

2.2- Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.2.1 Tham gia thiết kế xây dựng và triển khai kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch chương trình tăng trưởng HTX, Liên hiệp HTX, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề ;

2.2.2 Tập hợp quan điểm, nguyện vọng của những thành viên để phản ánh, yêu cầu, đề xuất kiến nghị với Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh và những cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về chủ trương, pháp lý có tương quan ; phối hợp tham gia kiến thiết xây dựng những văn bản pháp lý ;

2.2.3 Bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của những thành viên ;

2.2.4 Tuyên truyền hoạt động những cơ sở kinh tế tài chính thành viên, kinh tế tài chính tiểu chủ, những hộ mái ấm gia đình, những cơ sở sản xuất nhỏ và vừa, tăng trưởng HTX, liên hiệp HTX, Doanh Nghiệp và làng nghề. Tổ chức những trào lưu thi đua trong mạng lưới hệ thống Liên minh HTX, tổng kết và phổ cập kinh nghiệm tay nghề của những HTX, Doanh Nghiệp nổi bật tiên tiến và phát triển, nhân rộng những quy mô HTX, Liên hiệp HTX, Doanh Nghiệp và Làng nghề ;

2.2.5 Tổ chức những hoạt động giải trí tư vấn, tương hỗ, cung ứng dịch vụ cho những thành viên về quản trị, góp vốn đầu tư, Khoa học – Công nghệ, thông tin, kinh tế tài chính, tín dụng thanh toán, huấn luyện và đào tạo, thị trường và những nghành khác nhằm mục đích tăng trưởng sự bền vững và kiên cố của cơ sở và làng nghề ;

2.2.6 Tổ chức đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ và quản trị cho đội ngũ cán bộ quản trị nhiệm vụ HTX, Doanh Nghiệp và Làng nghề ;

2.2.7 Tổ chức giảng dạy, tu dưỡng nâng cao trình độ kinh nghiệm tay nghề cho xã viên và người lao động trong những cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại và Làng nghề .

2.2.8 Chủ trì hoặc tham gia tiến hành thực thi những chương trình, dự án Bất Động Sản và những hoạt động giải trí tư vấn, tương hỗ nhằm mục đích tiềm năng tăng trưởng HTX, Liên hiệp HTX, Doanh Nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Làng nghề ;

2.2.9 Tổ chức những hoạt động giải trí kinh tế tài chính vì tiềm năng tăng trưởng Liên minh HTX, Doanh Nghiệp và tương hỗ thành viên ; tổ chức triển khai tư vấn, tiêu thụ mẫu sản phẩm hàng hoá cho những HTX, Doanh Nghiệp và Làng nghề ;

2.2.10 Tham dự những cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh bàn những nội dung có tương quan đến việc kiến thiết xây dựng kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch chương trình tăng trưởng kinh tế tài chính tập thể, Doanh Nghiệp và Làng nghề ;

2.2.11Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước thuộc hệ thống Liên minh HTX;Tham gia tiếp nhận sử dụng nguồn hỗ trợ, viện trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển kinh tế tập thể, doanh nghiệp và làng nghề theo quy định hiện hành của pháp luật;

2.2.12 Thực hiện những trách nhiệm khác được Tỉnh uỷ, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh giao .

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *