nhận quà trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

• Chúng ta nên nhớ điều gì khi tặng hoặc nhận quà cưới?

• What should we remember when giving or receiving wedding gifts?

jw2019

Cảm giác như được nhận quà.

I feel like getting my present.

OpenSubtitles2018. v3

• khi tặng hoặc nhận quà cưới?

• when giving or receiving wedding gifts?

jw2019

Mình nói dối và viện lý do không nhận quà trong những ngày lễ”.

“I would lie and make excuses as to why I didn’t receive any presents during religious holidays.”

jw2019

Người nổi tiếng thường nhận quà ẩn danh.

celebrities get anonymous gifts all the time.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng, em không thể tiếp tục nhận quà của anh dù cho anh thực sự tốt.

I can’t go on accepting these gifts, though you’re awfully kind.

OpenSubtitles2018. v3

Lee, sao tôi lại được nhận quà của anh vậy?

Lee, I don’t have to almost Davis to bought me a gift.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không thể nhận quà được.

I can’t accept gifts.

OpenSubtitles2018. v3

Ta mới là người nhận quà chứ?

Shouldn’t we be receiving the gifts?

OpenSubtitles2018. v3

Cháu không muốn được nhận quà.

I don’t want any presents.

OpenSubtitles2018. v3

Điều này sẽ giúp giải thích tại sao bạn nhận quà nhưng không biếu lại vào dịp ấy.

This would help to explain why you accept a gift but do not give one on that occasion.

jw2019

Chúng ta cần xem xét những nguyên tắc nào của Kinh Thánh khi tặng hoặc nhận quà cưới?

What Scriptural principles should we consider when giving or receiving such gifts?

jw2019

Giúp đỡ nhận quà thì sao?

How about a favor for a favor?

OpenSubtitles2018. v3

Chị có muốn.. nhận quà cưới của em không?

Do you want me to give you a wedding present ?

QED

Tù nhân được nhận quà rồi.

The prisoners have already exchanged gifts.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu sẵn sàng nhận quà chưa?

Are you ready for your present?

OpenSubtitles2018. v3

” Người của tôi ở bên ngoài cần biết gọi cho ai để nhận quà sinh nhật. ”

” My man on the outside needs to know who to call for the birthday present. “

OpenSubtitles2018. v3

Nhận quà từ những người tớ không thích và họ cũng không có mặt ở đây!

I get all those presents without talking to people I don’t even like!

OpenSubtitles2018. v3

Có muốn nhận quà năm mới không nào ( ^ ^ )?

Do you want New Y ear’s present ?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chưa bao giờ được nhận quà.

No one’s ever given me a gift before.

OpenSubtitles2018. v3

Nhận quà có gì sai không?

Would it be wrong to accept it?

jw2019

Dưới mọi hình thức tôi đều không chấp nhận quà cáp.

under no circumstances do i want a present.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng đầy tớ của Ê-li-sê là Ghê-ha-xi muốn nhận quà cho mình.

But E·liʹsha’s servant Ge·haʹzi wants the gift for himself.

jw2019

Như vậy có nghĩa là tôi nhận quà

Because, see, it constitutes a gift.

OpenSubtitles2018. v3

Tớ có thể chỉ nhận quà và vẫn 29t ko?

Can I keep the presents and still be 29?

OpenSubtitles2018. v3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *