nâng cấp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Nó đang tải các phần nâng cấp từ USR.

It’s downloading its daily upgrades from U.S.R.

OpenSubtitles2018. v3

Tên lửa SLS cũng được nâng cấp theo thời gian với các phiên bản ngày càng mạnh hơn.

The SLS launch vehicle is to be upgraded over time with more powerful versions.

WikiMatrix

Apple nâng cấp máy tính xách tay và phần mềm di động

Apple Updates Laptops And Mobile Software

EVBNews

Nâng cấp từ phiên bản miễn phí để phát trực tiếp đến bất kỳ đích RTMP nào.

Upgrade from free version to stream to any RTMP destination.

support.google

Tôi bắt đầu nâng cấp việc làm ăn.

I started right in tuning up the affiliate business.

OpenSubtitles2018. v3

Kể từ thập niên 1980, nhiều xa lộ cấp bang được nâng cấp thường xuyên.

Since the 1980s, many of the state’s highways have undergone regular upgrades.

WikiMatrix

Đường Trường Sơn được nâng cấp tuyến phía Tây.

The highway is signed east – west .

WikiMatrix

Và thực tế là con người chúng ta đã nâng cấp.

So it turns out that we have upgraded.

ted2019

Nó được nâng cấp vào thập niên 1980 thành hệ thống hai lớp có tên là A-135.

A-35 was upgraded during the 1980s to a two-layer system, the A-135.

WikiMatrix

Các khẩu được chế tạo trước đó có thể dễ dàng nâng cấp lên thành Mk 1.

All weapons previously supplied can be upgraded to the Mk 1 configuration.

WikiMatrix

Tất cả người dùng được yêu cầu chấp nhận Điều khoản dịch vụ khi nâng cấp.

All users are asked to accept the Terms of Service when upgrading.

support.google

Nhà vua ban thưởng Sopron bằng cách nâng cấp bậc của thành phố hoàng gia tự do.

The king rewarded Sopron by elevating it to the rank of free royal town.

WikiMatrix

Để có trải nghiệm tốt nhất với trình đọc màn hình, hãy nâng cấp lên Google Hangouts mới:

For the best experience with a screen reader, upgrade to the new Google Hangouts:

support.google

Cuối cùng là 9M133 được trang bị cho ụ nâng cấp BEREZHOK do KBP chào hàng.

Finally the 9M133 is also available in the BEREZHOK turret upgrade also made available by KBP.

WikiMatrix

Khi họ nâng cấp, họ đã làm gì với chúng?

Then when they degrade, what do you do with them ?

QED

Tôi nâng cấp họ.

I enhanced them.

OpenSubtitles2018. v3

Con đường này mới được huyện cải tạo nâng cấp rải nhựa từ năm 2005.

The LAF has been attempting to modernize and equip itself since 2005.

WikiMatrix

Yak-8 là một sự cải tiến nâng cấp của Yak-6.

The Yak-8 was an improved version of the Yakovlev Yak-6.

WikiMatrix

” Người dùng Windows XP SP2 nên nâng cấp lên SP3 càng nhanh càng tốt. ”

” Windows XP SP2 users should upgrade to SP3 as quickly as possible. “

EVBNews

(Cười) Nếu không, một trong hai cần được nâng cấp, đúng chứ?

(Laughter) If not, one or the other needs upgrading, isn’t it?

ted2019

(Tiếng cười) Khi họ nâng cấp, họ đã làm gì với chúng?

Then when they degrade, what do you do with them?

ted2019

Ngoài ra, tính năng “Thẩm định” (Appraise) khiến cho thanh kiếm được nâng cấp mạnh hơn.

Also, the “Appraise” feature is able to make the swords upgraded more powerful.

WikiMatrix

Sau đó làng này đã được nâng cấp thành một tambon.

Later the village was upgraded to a tambon.

WikiMatrix

Từ năm 2011, sân vận động này được nâng cấp thành sân vận động quốc tế.

Since 2011, the stadium is be upgraded into an international stadium.

WikiMatrix

Bây giờ chúng ta đã nâng cấp và không gian hóa thông tin này.

Now we’ve augmented this and spatialized this information.

ted2019

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *