#1 Ghép Đồ Dtcl: Cách Ghép Đồ Dtcl 5, Hướng Dẫn Ghép Đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 4

Danh sách trang bị cùng bảng công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý mùa 4: Định Mệnh đầy đủ nhất cho các con dân tha hồ cày cờ nhân phẩm!

Trang bị ĐTCL mùa 4: Định Mệnh

*

Cách ghép đồ Đấu Trường Chân Lý mùa 4 đầy đủ:

Công thức ghép Kiếm B.F:

Hướng dẫn ghép đồ Đấu Trường Chân Lý mùa 4 chi tiết cụ thể nhất*Kiếm B.F = Kiếm Tử Thần.Kiếm B.F + Gậy Quá Khổ = Kiếm Súng Hextech.Kiếm B.F + Cung Gỗ = Diệt Khổng Lồ.Kiếm B.F + Găng Đấu Tập = Vô Cực Kiếm.Kiếm B.F + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Zeke.Kiếm B.F + Nước Mắt Nữ Thần = Ngọn Thương Shojin.Kiếm B.F + Giáp Lưới = Giáp Thiên Thần.Kiếm B.F + Áo Choàng Bạc = Huyết Kiếm.Kiếm B.F + Siêu Xẻng = Thánh Kiếm.

You watching:

Công thức ghép Gậy Quá Khổ:

Kiếm B.F += Kiếm Tử Thần.Kiếm B.F += Kiếm Súng Hextech.Kiếm B.F += Diệt Khổng Lồ.Kiếm B.F += Vô Cực Kiếm.Kiếm B.F += Cờ Hiệu Zeke.Kiếm B.F += Ngọn Thương Shojin.Kiếm B.F += Giáp Thiên Thần.Kiếm B.F += Huyết Kiếm.Kiếm B.F += Thánh Kiếm.You watching: Cách ghép đồ dtcl

*Kiếm B.F = Kiếm Súng Hextech.Gậy Quá Khổ + Gậy Quá Khổ = Mũ Phù Thủy Rabadon.Gậy Quá Khổ + Cung Gỗ = Cuồng Đao Guinsoo.Gậy Quá Khổ + Găng Đấu Tập = Găng Bảo Thạch.Gậy Quá Khổ + Đai Khổng Lồ = Quỷ Thư Morello.Gậy Quá Khổ + Nước Mắt Nữ Thần = Vọng Âm Luden.Gậy Quá Khổ + Giáp Lưới = Dây Chuyền Iron Solari.Gậy Quá Khổ + Áo Choàng Bạc = Nỏ Sét.Gậy Quá Khổ + Siêu Xẻng = Mặt Nạ U Hồn.

Công thức ghép Cung Gỗ:

Gậy Quá Khổ + = Kiếm Súng Hextech. Gậy Quá Khổ + = Mũ Phù Thủy Rabadon. Gậy Quá Khổ + = Cuồng Đao Guinsoo. Gậy Quá Khổ + = Găng Bảo Thạch. Gậy Quá Khổ + = Quỷ Thư Morello. Gậy Quá Khổ + = Vọng Âm Luden. Gậy Quá Khổ + = Dây Chuyền Iron Solari. Gậy Quá Khổ + = Nỏ Sét. Gậy Quá Khổ + = Mặt Nạ U Hồn .*Kiếm B.F = Diệt Khổng Lồ.Cung Gỗ + Gậy Quá Khổ = Cuồng Đao Guinsoo.Cung Gỗ + Cung Gỗ = Đại Bác Liên Thanh.Cung Gỗ + Găng Đấu Tập = Cung Xanh.Cung Gỗ + Đai Khổng Lồ = Thông Đạo Zz’Rot.Cung Gỗ + Nước Mắt Nữ Thần = Dao Điện Statikk.Cung Gỗ + Giáp Lưới = Quyền Năng Khổng Lồ.Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc = Cuồng Cung Runaan.Cung Gỗ + Siêu Xẻng = Rìu Song Đấu.

Công thức ghép Găng Đấu Tập:

Cung Gỗ + = Diệt Khổng Lồ. Cung Gỗ + = Cuồng Đao Guinsoo. Cung Gỗ + = Đại Bác Liên Thanh. Cung Gỗ + = Cung Xanh. Cung Gỗ + = Thông Đạo Zz’Rot. Cung Gỗ + = Dao Điện Statikk. Cung Gỗ + = Quyền Năng Khổng Lồ. Cung Gỗ + = Cuồng Cung Runaan. Cung Gỗ + = Rìu Song Đấu .*Kiếm B.F = Vô Cực Kiếm.Găng Đấu Tập + Gậy Quá Khổ = Găng Bảo Thạch.Găng Đấu Tập + Cung Gỗ = Cung Xanh.Găng Đấu Tập + Găng Đấu Tập = Găng Đạo Tặc.Găng Đấu Tập + Đai Khổng Lồ = Vuốt Bẫy.Găng Đấu Tập + Nước Mắt Nữ Thần = Bàn Tay Công Lý.Găng Đấu Tập + Giáp Lưới = Áo Choàng Tĩnh Lặng.Găng Đấu Tập + Áo Choàng Bạc = Áo Choàng Thủy Ngân.Găng Đấu Tập + Siêu Xẻng = Kiếm Ma Youmuu.

Công thức ghép Đai Khổng Lồ:

Găng Đấu Tập + = Vô Cực Kiếm. Găng Đấu Tập + = Găng Bảo Thạch. Găng Đấu Tập + = Cung Xanh. Găng Đấu Tập + = Găng Đạo Tặc. Găng Đấu Tập + = Vuốt Bẫy. Găng Đấu Tập + = Bàn Tay Công Lý. Găng Đấu Tập + = Áo Choàng Tĩnh Lặng. Găng Đấu Tập + = Áo Choàng Thủy Ngân. Găng Đấu Tập + = Kiếm Ma Youmuu .*Kiếm B.F = Cờ Hiệu Zeke.Đai Khổng Lồ + Gậy Quá Khổ = Quỷ Thư Morello.Đai Khổng Lồ + Cung Gỗ = Thông Đạo Zz’Rot.Đai Khổng Lồ + Găng Đấu Tập = Vuốt Bẫy.Đai Khổng Lồ + Đai Khổng Lồ = Giáp Máu Warmog.Đai Khổng Lồ + Nước Mắt Nữ Thần = Dây Chuyền Chuộc Tội.Đai Khổng Lồ + Giáp Lưới = Áp Choàng Lửa.Đai Khổng Lồ + Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm.Đai Khổng Lồ + Siêu Xẻng = Cờ Hiệu Chiến Trận.

See more:

Công thức ghép Nước Mắt Nữ Thần:

Đai Khổng Lồ + = Cờ Hiệu Zeke. Đai Khổng Lồ + = Quỷ Thư Morello. Đai Khổng Lồ + = Thông Đạo Zz’Rot. Đai Khổng Lồ + = Vuốt Bẫy. Đai Khổng Lồ + = Giáp Máu Warmog. Đai Khổng Lồ + = Dây Chuyền Chuộc Tội. Đai Khổng Lồ + = Áp Choàng Lửa. Đai Khổng Lồ + = Phong Kiếm. Đai Khổng Lồ + = Cờ Hiệu Chiến Trận. See more : Nghĩa Của Từ Buddy Là Gì ? Nghĩa Của Từ Buddy Trong Tiếng Việt*Kiếm B.F = Ngọn Thương Shojin.Nước Mắt Nữ Thần + Gậy Quá Khổ = Vọng Âm Luden.Nước Mắt Nữ Thần + Cung Gỗ = Dao Điện Statikk.Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập = Bàn Tay Công Lý.Nước Mắt Nữ Thần + Đai Khổng Lồ = Dây Chuyền Chuộc Tội.Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần = Bùa Xanh.Nước Mắt Nữ Thần + Giáp Lưới = Tim Băng.Nước Mắt Nữ Thần + Áo Choàng Bạc = Chén Ân Huệ.Nước Mắt Nữ Thần + Siêu Xẻng = Mũ Pháp Sư.

Công thức ghép Giáp Lưới:

Nước Mắt Nữ Thần + = Ngọn Thương Shojin. Nước Mắt Nữ Thần + = Vọng Âm Luden. Nước Mắt Nữ Thần + = Dao Điện Statikk. Nước Mắt Nữ Thần + = Bàn Tay Công Lý. Nước Mắt Nữ Thần + = Dây Chuyền Chuộc Tội. Nước Mắt Nữ Thần + = Bùa Xanh. Nước Mắt Nữ Thần + = Tim Băng. Nước Mắt Nữ Thần + = Chén Ân Huệ. Nước Mắt Nữ Thần + = Mũ Pháp Sư .*Kiếm B.F = Giáp Thiên Thần.Giáp Lưới + Gậy Quá Khổ = Dây Chuyền Iron Solari.Giáp Lưới + Cung Gỗ = Quyền Năng Khổng Lồ.Giáp Lưới + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tĩnh Lặng.Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ = Áo Choàng Lửa.Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần = Tim Băng.Giáp Lưới + Giáp Lưới = Áo Choàng Gai.Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc = Thú Tượng Thạch Giáp.Giáp Lưới + Siêu Xẻng = Tiên Phong Hộ Giáp.

Công thức ghép Áo Choàng Bạc:

Giáp Lưới + = Giáp Thiên Thần. Giáp Lưới + = Dây Chuyền Iron Solari. Giáp Lưới + = Quyền Năng Khổng Lồ. Giáp Lưới + = Áo Choàng Tĩnh Lặng. Giáp Lưới + = Áo Choàng Lửa. Giáp Lưới + = Tim Băng. Giáp Lưới + = Áo Choàng Gai. Giáp Lưới + = Thú Tượng Thạch Giáp. Giáp Lưới + = Tiên Phong Hộ Giáp .*Kiếm B.F = Huyết Kiếm.Áo Choàng Bạc + Gậy Quá Khổ = Nỏ Sét.Áo Choàng Bạc + Cung Gỗ = Cuồng Cung Runaan.Áo Choàng Bạc + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Thủy Ngân.Áo Choàng Bạc + Đai Khổng Lồ = Phong Kiếm.Áo Choàng Bạc + Nước Mắt Nữ Thần = Chén Ân Huệ.Áo Choàng Bạc + Giáp Lưới = Thú Tượng Thạch Giáp.Áo Choàng Bạc + Áo Choàng Bạc = Vuốt Rồng.Áo Choàng Bạc + Siêu Xẻng = Mầm Cây Rừng Thần.

See more:

Công thức ghép Siêu Xẻng:

Áo Choàng Bạc + = Huyết Kiếm. Áo Choàng Bạc + = Nỏ Sét. Áo Choàng Bạc + = Cuồng Cung Runaan. Áo Choàng Bạc + = Áo Choàng Thủy Ngân. Áo Choàng Bạc + = Phong Kiếm. Áo Choàng Bạc + = Chén Ân Huệ. Áo Choàng Bạc + = Thú Tượng Thạch Giáp. Áo Choàng Bạc + = Vuốt Rồng. Áo Choàng Bạc + = Mầm Cây Rừng Thần. See more : Giải Ngố Dame Là Gì – Dame Là Gì, Nghĩa Của Từ Dame*Kiếm B.F = Thánh Kiếm.Siêu Xẻng + Gậy Quá Khổ = Mặt Nạ U Hồn.Siêu Xẻng + Cung Gỗ = Rìu Song Đấu.Siêu Xẻng + Găng Đấu Tập = Kiếm Ma Youmuu.Siêu Xẻng + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Chiến Trận.Siêu Xẻng + Nước Mắt Nữ Thần = Mũ Pháp Sư.Siêu Xẻng + Giáp Lưới = Tiên Phong Hộ Giáp.Siêu Xẻng + Áo Choàng Bạc = Mầm Cây Rừng Thần.Siêu Xẻng + Siêu Xẻng = Giáp Sinh Tồn.

Xếp hạng trang bị TFT mùa 4 mạnh nhất

Trang bị Tấn công:

Tốt nhất:

Siêu Xẻng += Thánh Kiếm.Siêu Xẻng += Mặt Nạ U Hồn.Siêu Xẻng += Rìu Song Đấu.Siêu Xẻng += Kiếm Ma Youmuu.Siêu Xẻng += Cờ Hiệu Chiến Trận.Siêu Xẻng += Mũ Pháp Sư.Siêu Xẻng += Tiên Phong Hộ Giáp.Siêu Xẻng += Mầm Cây Rừng Thần.Siêu Xẻng += Giáp Sinh Tồn.Tốt nhất:

******Trung bình :********Nên hạn chế lên :**

Trang bị Phòng thủ:

Tốt nhất:Tốt nhất :*******Trung bình :*Nên hạn chế lên :**

Trang bị Hỗ trợ/Đa dụng:

Tốt nhất:Tốt nhất :***Trung bình :****

Nên hạn chế lên:

***Và đó là hàng loạt trang bị và cách ghép đồ Đấu Trường Chân Lý mùa 4, chúc những bạn nhân phẩm cao và đạt được thật nhiều Top 1 nhaaa ! ! !
Chuyên mục: Chuyên mục : Phần Mềm

Leave a Comment

Your email address will not be published.