Naruto Vẫn Còn Một Trận Chiến Huyền Thoại Mà Tác Giả… Quên Vẽ Đoạn Kết

Dù cho bộ truyện tranh Naruto đã đi đến hồi kết từ lâu, tuy nhiên còn rất đông các fan hâm mộ vẫn mong mỏi tác giả Kishimoto Masashi có câu trả l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ đối với đoạn kết t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ giữa hai Ninja huyền thoại này.

Nếu là một fan hâm mộ Naruto – bộ truyện tranh về một quốc tế nhẫn giả đầy huyền bí được bộc lộ qua ngòi bút của tác giả Kishimoto Masashi. Ắt hẳn bạn sẽ thuộc nằm lòng diễn biến những t ̼ r ̼ ậ ̼ n ̼ ̼ c ̼ h ̼ i ̼ ế ̼ n ̼ g ̼ a ̼ y ̼ ̼ c ̼ ấ ̼ n ̼, ̼ ̼ c ̼ ă ̼ n ̼ g ̼ ̼ t ̼ h ̼ ẳ ̼ n ̼ g ̼ ̼ v ̼ à ̼ ̼ n ̼ ả ̼ y ̼ ̼ l ̼ ử ̼ a ̼ giữa những nhân vật ninja lịch sử một thời diễn ra trong bộ truyện. Tất cả chúng đều sẽ để lại cho người đọc muôn vàn cảm hứng cũng như không ít kỷ niệm khó quên .
Tuy nhiên có một thực sự khá khôi hài rằng, dù bạn có là fan lâu năm theo dõi đến cỡ nào đi nữa thì cũng không hề biết được diễn biến cụ thể, tác dụng của cuộc đọ sức giữa Jiraiya và Orochimaru – hai trong Sannin ( ba Ninja lịch sử một thời ) của Làng Lá .

 Đây chính là trận chiến kinh điển giữa hai huyền thoại ninja mà tác giả Naruto đã... quên vẽ đoạn kết

Đây chính là t ̼ r ̼ ậ ̼ n ̼ ̼ c ̼ h ̼ i ̼ ế ̼ n ̼ k ̼ i ̼ n ̼ h ̼ ̼ đ ̼ i ̼ ể ̼ n ̼ giữa hai lịch sử một thời ninja mà tác giả Naruto đã … quên vẽ đoạn kết
Được biết, t ̼ r ̼ ậ ̼ n ̼ ̼ c ̼ h ̼ i ̼ ế ̼ n ̼ này diễn ra vào thời gian khi Orochimaru và Jiraiya còn trẻ, Orochimaru chọn đi vào con đường t ̼ à ̼ ̼ đ ̼ ạ ̼ o ̼, p ̼ h ̼ ạ ̼ m ̼ ̼ p ̼ h ̼ ả ̼ i ̼ ̼ r ̼ ấ ̼ t ̼ ̼ n ̼ h ̼ i ̼ ề ̼ u ̼ ̼ t ̼ ộ ̼ i ̼ ̼ l ̼ ỗ ̼ i ̼ ̼ l ̼ ớ ̼ n ̼ ̼ k ̼ h ̼ i ̼ ế ̼ n ̼ ̼ đ ̼ ộ ̼ i ̼ ̼ c ̼ ả ̼ n ̼ h ̼ ̼ v ̼ ệ ̼ ̼ A ̼ N ̼ B ̼ U ̼ ̼ p ̼ h ̼ ả ̼ i ̼ ̼ p ̼ h ̼ á ̼ t ̼ ̼ l ̼ ệ ̼ n ̼ h ̼ ̼ t ̼ r ̼ u ̼ y ̼ ̼ n ̼ ã ̼, ̼ ̼ s ̼ a ̼ u ̼ ̼ đ ̼ ó ̼ ̼ t ̼ r ̼ ê ̼ n ̼ ̼ đ ̼ ư ̼ ờ ̼ n ̼ g ̼ ̼ b ̼ ỏ ̼ ̼ t ̼ r ̼ ố ̼ n ̼ ̼ k ̼ h ̼ ỏ ̼ i ̼ ̼ l ̼ à ̼ n ̼ g ̼, ̼ ̼ O ̼ r ̼ o ̼ c ̼ h ̼ i ̼ m ̼ a ̼ r ̼ u ̼ ̼ đ ̼ ã ̼ ̼ đ ̼ ụ ̼ n ̼ g ̼ ̼ m ̼ ặ ̼ t ̼ ̼ n ̼ g ̼ ư ̼ ờ ̼ i ̼ ̼ b ̼ ạ ̼ n ̼ ̼ t ̼ h ̼ â ̼ n ̼ ̼ J ̼ i ̼ r ̼ a ̼ i ̼ y ̼ a ̼. ̼ ̼ K ̼ h ̼ á ̼ c ̼ ̼ v ̼ ớ ̼ i ̼ ̼ A ̼ N ̼ B ̼ U ̼, ̼ ̼ J ̼ i ̼ r ̼ a ̼ i ̼ y ̼ a ̼ ̼ k ̼ h ̼ ô ̼ n ̼ g ̼ ̼ n ̼ g ̼ h ̼ ĩ ̼ ̼ đ ̼ ế ̼ n ̼ ̼ v ̼ i ̼ ệ ̼ c ̼ ̼ t ̼ i ̼ ê ̼ u ̼ ̼ d ̼ i ̼ ệ ̼ t ̼ ̼ O ̼ r ̼ o ̼ c ̼ h ̼ i ̼ m ̼ a ̼ r ̼ u ̼ ̼ m ̼ à ̼ ̼ t ̼ h ̼ a ̼ y ̼ ̼ v ̼ à ̼ o ̼ ̼ đ ̼ ó ̼ ̼ ô ̼ n ̼ g ̼ ̼ c ̼ h ̼ ọ ̼ n ̼ ̼ c ̼ á ̼ c ̼ h ̼ ̼ t ̼ h ̼ u ̼ y ̼ ế ̼ t ̼ ̼ p ̼ h ̼ ụ ̼ c ̼ ̼ m ̼ o ̼ n ̼ g ̼ ̼ n ̼ g ̼ ư ̼ ờ ̼ i ̼ ̼ b ̼ ạ ̼ n ̼ ̼ c ̼ ủ ̼ a ̼ ̼ m ̼ ì ̼ n ̼ h ̼ ̼ c ̼ ó ̼ ̼ t ̼ h ̼ ể ̼ ̼ h ̼ ồ ̼ i ̼ ̼ t ̼ â ̼ m ̼ ̼ c ̼ h ̼ u ̼ y ̼ ể ̼ n ̼ ̼ ý ̼. ̼ ̼ B ̼ ở ̼ i ̼ ̼ t ̼ r ̼ o ̼ n ̼ g ̼ ̼ t ̼ h ̼ â ̼ m ̼ ̼ t ̼ â ̼ m ̼ ̼ m ̼ ì ̼ n ̼ h ̼, ̼ ̼ v ̼ ẫ ̼ n ̼ ̼ l ̼ u ̼ ô ̼ n ̼ ̼ t ̼ i ̼ n ̼ ̼ J ̼ i ̼ r ̼ a ̼ i ̼ y ̼ a ̼ ̼ m ̼ ặ ̼ t ̼ ̼ t ̼ ố ̼ t ̼ ̼ v ̼ ẫ ̼ n ̼ ̼ c ̼ ò ̼ n ̼ ̼ ở ̼ ̼ t ̼ r ̼ o ̼ n ̼ g ̼ ̼ O ̼ r ̼ o ̼ c ̼ h ̼ i ̼ m ̼ a ̼ r ̼ u ̼. ̼

 Vẫn không ai biết được trận chiến năm đó giữa hai huyền thoại Jiraiya và Orochimaru đã diễn ra như thế nào.

Vẫn không ai biết được t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ năm đó giữa hai huyền thoại Jiraiya và Orochimaru đã diễn ra như thế nào.

T ̼ u ̼ y ̼ ̼ n ̼ h ̼ i ̼ ê ̼ n ̼ ̼ k ̼ h ̼ á ̼ c ̼ ̼ v ̼ ớ ̼ i ̼ ̼ s ̼ ự ̼ ̼ m ̼ o ̼ n ̼ g ̼ ̼ đ ̼ ợ ̼ i ̼ ̼ c ̼ ủ ̼ a ̼ ̼ J ̼ i ̼ r ̼ a ̼ i ̼ y ̼ a ̼, ̼ ̼ O ̼ r ̼ o ̼ c ̼ h ̼ i ̼ m ̼ a ̼ r ̼ u ̼ ̼ c ̼ o ̼ i ̼ ̼ ô ̼ n ̼ g ̼ ̼ l ̼ à ̼ ̼ v ̼ ậ ̼ t ̼ ̼ c ̼ ả ̼ n ̼ ̼ t ̼ r ̼ ở ̼ ̼ c ̼ o ̼ n ̼ ̼ đ ̼ ư ̼ ờ ̼ n ̼ g ̼ ̼ c ̼ h ̼ ạ ̼ y ̼ ̼ t ̼ r ̼ ố ̼ n ̼ ̼ c ̼ ủ ̼ a ̼ ̼ m ̼ ì ̼ n ̼ h ̼ ̼ v ̼ à ̼ ̼ t ̼ h ̼ ậ ̼ m ̼ ̼ c ̼ h ̼ í ̼ ̼ g ̼ ã ̼ ̼ c ̼ ò ̼ n ̼ ̼ m ̼ u ̼ ố ̼ n ̼ ̼ h ̼ ạ ̼ ̼ s ̼ á ̼ t ̼ ̼ ô ̼ n ̼ g ̼ ̼ đ ̼ ể ̼ ̼ b ̼ ị ̼ t ̼ ̼ đ ̼ ầ ̼ u ̼ ̼ m ̼ ố ̼ i ̼. ̼ ̼ Q ̼ u ̼ á ̼ ̼ t ̼ h ̼ ấ ̼ t ̼ ̼ v ̼ ọ ̼ n ̼ g ̼ ̼ v ̼ ề ̼ ̼ n ̼ g ̼ ư ̼ ờ ̼ i ̼ ̼ b ̼ ạ ̼ n ̼ ̼ l ̼ ớ ̼ n ̼ ̼ l ̼ ê ̼ n ̼ ̼ c ̼ ù ̼ n ̼ g ̼ ̼ t ̼ u ̼ ổ ̼ i ̼ ̼ t ̼ h ̼ ơ ̼ ̼ ấ ̼ u ̼ ̼ c ̼ ủ ̼ a ̼ ̼ m ̼ ì ̼ n ̼ h ̼, ̼ ̼ J ̼ i ̼ r ̼ a ̼ i ̼ y ̼ a ̼ ̼ k ̼ h ̼ ô ̼ n ̼ g ̼ ̼ c ̼ ò ̼ n ̼ ̼ l ̼ ự ̼ a ̼ ̼ c ̼ h ̼ ọ ̼ n ̼ ̼ n ̼ à ̼ o ̼ ̼ k ̼ h ̼ á ̼ c ̼ ̼ l ̼ à ̼ ̼ p ̼ h ̼ ả ̼ i ̼ ̼ đ ̼ ấ ̼ u ̼ ̼ m ̼ ộ ̼ t ̼ ̼ t ̼ r ̼ ậ ̼ n ̼ ̼ t ̼ ớ ̼ i ̼ ̼ b ̼ ế ̼ n ̼ ̼ v ̼ ớ ̼ i ̼ ̼ O ̼ r ̼ o ̼ c ̼ h ̼ i ̼ m ̼ a ̼ r ̼ u ̼. ̼ ̼ T ̼ u ̼ y ̼ ̼ n ̼ h ̼ i ̼ ê ̼ n ̼ ̼ t ̼ ì ̼ n ̼ h ̼ ̼ t ̼ i ̼ ế ̼ t ̼ ̼ v ̼ ề ̼ ̼ t ̼ ̼ ̼ r ̼ ̼ ̼ ậ ̼ ̼ ̼ n ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ ̼ c ̼ ̼ ̼ h ̼ ̼ ̼ i ̼ ̼ ̼ ế ̼ ̼ ̼ n ̼ ̼ ̼ ̼ n ̼ à ̼ y ̼ ̼ t ̼ r ̼ o ̼ n ̼ g ̼ ̼ h ̼ ồ ̼ i ̼ ̼ ứ ̼ c ̼ ̼ c ̼ ủ ̼ a ̼ ̼ J ̼ i ̼ r ̼ a ̼ i ̼ y ̼ a ̼ ̼ c ̼ h ̼ ỉ ̼ ̼ t ̼ h ̼ ể ̼ ̼ h ̼ i ̼ ệ ̼ n ̼ ̼ m ̼ ộ ̼ t ̼ ̼ đ ̼ o ̼ ạ ̼ n ̼ ̼ n ̼ g ̼ ắ ̼ n ̼, ̼ ̼ n ̼ ó ̼ ̼ k ̼ h ̼ ô ̼ n ̼ g ̼ ̼ h ̼ ề ̼ ̼ c ̼ h ̼ o ̼ ̼ b ̼ i ̼ ế ̼ t ̼ ̼ c ̼ h ̼ i ̼ ̼ t ̼ i ̼ ế ̼ t ̼ ̼ v ̼ ề ̼ ̼ t ̼ h ̼ ự ̼ c ̼ ̼ l ̼ ự ̼ c ̼ ̼ c ̼ a ̼ o ̼ ̼ t ̼ h ̼ ấ ̼ p ̼ ̼ g ̼ i ̼ ữ ̼ a ̼ ̼ h ̼ a ̼ i ̼ ̼ t ̼ r ̼ o ̼ n ̼ g ̼ ̼ S ̼ a ̼ n ̼ n ̼ i ̼ n ̼ ̼ ( ̼ b ̼ a ̼ ̼ N ̼ i ̼ n ̼ j ̼ a ̼ ̼ h ̼ u ̼ y ̼ ề ̼ n ̼ ̼ t ̼ h ̼ o ̼ ạ ̼ i ̼ ) ̼ ̼ c ̼ ủ ̼ a ̼ ̼ L ̼ à ̼ n ̼ g ̼ ̼ L ̼ á ̼. ̼

 Sau khi trở lại báo thù Làng Lá, Orochimaru đã gây nên cái chết đầy thương tâm cho thầy của mình là Hiruzen Sarutobi.

S ̼ a ̼ u ̼ ̼ k ̼ h ̼ i ̼ ̼ t ̼ r ̼ ở ̼ ̼ l ̼ ạ ̼ i ̼ ̼ b ̼ á ̼ o ̼ ̼ t ̼ h ̼ ù ̼ ̼ L ̼ à ̼ n ̼ g ̼ ̼ L ̼ á ̼, ̼ ̼ O ̼ r ̼ o ̼ c ̼ h ̼ i ̼ m ̼ a ̼ r ̼ u ̼ ̼ đ ̼ ã ̼ ̼ g ̼ â ̼ y ̼ ̼ n ̼ ê ̼ n ̼ ̼ c ̼ á ̼ i ̼ ̼ c ̼ h ̼ ế ̼ t ̼ ̼ đ ̼ ầ ̼ y ̼ ̼ t ̼ h ̼ ư ̼ ơ ̼ n ̼ g ̼ ̼ t ̼ â ̼ m ̼ ̼ c ̼ h ̼ o ̼ ̼ t ̼ h ̼ ầ ̼ y ̼ ̼ c ̼ ủ ̼ a ̼ ̼ m ̼ ì ̼ n ̼ h ̼ ̼ l ̼ à ̼ ̼ H ̼ i ̼ r ̼ u ̼ z ̼ e ̼ n ̼ ̼ S ̼ a ̼ r ̼ u ̼ t ̼ o ̼ b ̼ i ̼. ̼

Đặc biệt là việc Orochimaru thoát khỏi t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ đó và rời khỏi được Làng Lá, liệu là do sức mạnh của gã cao hơn Jiraiya? Hay là do Jiraiya sau khi chiến thắng Orochimaru đã yế̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼L̼á̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼f̼a̼n̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼.

What Episode Does Jiraiya Die? A Look Back - Double Lasers

K ̼ h ̼ ô ̼ n ̼ g ̼ ̼ t ̼ h ̼ ể ̼ ̼ c ̼ ứ ̼ u ̼ ̼ r ̼ ỗ ̼ i ̼ ̼ O ̼ r ̼ o ̼ c ̼ h ̼ i ̼ m ̼ a ̼ r ̼ u ̼ ̼ k ̼ h ̼ ỏ ̼ i ̼ ̼ c ̼ o ̼ n ̼ ̼ đ ̼ ư ̼ ờ ̼ n ̼ g ̼ ̼ t ̼ à ̼ ̼ t ̼ h ̼ u ̼ ậ ̼ t ̼, ̼ ̼ m ̼ ộ ̼ t ̼ ̼ t ̼ r ̼ o ̼ n ̼ g ̼ ̼ n ̼ h ̼ ữ ̼ n ̼ g ̼ ̼ n ̼ ỗ ̼ i ̼ ̼ d ̼ a ̼ y ̼ ̼ d ̼ ứ ̼ t ̼ ̼ l ̼ ớ ̼ n ̼ ̼ n ̼ h ̼ ấ ̼ t ̼ ̼ c ̼ u ̼ ộ ̼ c ̼ ̼ đ ̼ ờ ̼ i ̼ ̼ J ̼ i ̼ r ̼ a ̼ i ̼ y ̼ a ̼. ̼
Theo giả thiết nghi vấn từ đa phần fan Naruto, việc diễn biến về t ̼ r ̼ ậ ̼ n ̼ ̼ c ̼ h ̼ i ̼ ế ̼ n ̼ này không Open rõ ràng trong xuyên suốt bộ truyện, có nhiều năng lực là vì tác giả Kishimoto Masashi đã quên vẽ. Đây cũng là lỗi thường thấy ở lịch sử vẻ vang nhiều tác phẩm truyện Manga khác tại Nhật Bản. Điển hình là Toriyama Akira – tác giả của bộ Manga Dragon Ball ( Bảy Viên Ngọc Rồng ) cũng từng thừa nhận về việc ông quên vẽ mất nhiều nhân vật phụ trong khi thực thi bộ truyện .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *